Språkyrken

Språkyrkena berör flera olika områden och arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta som översättare, tolk eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Det bedrivs även en del språkvetenskaplig forskning på högskolor och universitet runt om i Sverige.

Senast uppdaterad: Tisdag 14 sep 2021

Kort om språkyrken


Språkyrkena berör många olika områden och arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta som översättare, tolk, retorikkonsult eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Exempel på arbetsgivare är EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Du kan också undervisa i språk som lärare på olika nivåer. För att arbeta som tolk och översättare måste du räkna med två till fyra års studier.

Jobbet


Vilken lön kan man ha inom språkyrken?

Som tolk och översättare kan lönen variera mycket beroende på utbud och efterfrågan men också ämnesområdet som översättningen avser. Medianen ca 10 år efter examen är 35 000 kronor och medianen ca 20 år efter examen 40 000 kronor.

Att arbeta som tolk och översättare inom EU:s institutioner ger ofta en väsentligt högre lön än jämförbara löner i Sverige.

Finns det jobb inom språkyrken?

Utsikterna på arbetsmarknaden för utbildade inom språkyrken är svårbedömt då det varierar mycket mellan olika yrken inom språkområdet, mycket beroende på val av ämnesområde och språk. Många arbetar som egenföretagare. Behovet av kvalificerade översättare och tolkar inom vissa språk är stort och kan påverkas starkt av migrations- och flyktingströmmar.  

Vad kan man jobba med inom språkyrken?

Det finns flera byråer i Sveriges som arbetar med att erbjuda diverse språktjänster till företag, organisationer och myndigheter. På en språkbyrå kan både översättare, tolkar, retorikkonsulter och språkgranskare arbeta. Många översättare och tolkar arbetar som frilansare på uppdrag av både organisationer och företag. Uppdrag förmedlas bland annat via Exportrådet Språktjänst och via personliga och professionella kontaktnät.

Retorikkonsult

Arbetar mot företag, organisationer och privatpersoner för att utveckla deras skriftliga och muntliga kommunikation. Retorikkonsulten utgår ifrån mottagarens perspektiv och hjälper kunden att anpassa formen på sitt budskap därefter.

Språkvetare/språkforskare

Språkvetare med en doktorsexamen arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Forskare analyserar och kritiskt granskar språkområdet.

Skrivtolk

Skrivtolkar tolkar till personer som är hörselskadade eller vuxendöva genom att tolkar tal till skrift. Tolksituationen är densamma som för teckenspråkstolk/dövblindtolk.

Teckenspråkstolk/Dövblindtolk

Teckenspråkstolkar behövs i en rad olika situationer där döva möter hörande. Det kan till exempel vara i mötet mellan döva och myndigheter, men även i dövas vardagliga kontakter, allt ifrån läkarbesök och bröllop till arbetsplatsmöten och konferenser. 

Dövblindtolken tolkar i samma typ av situationer  som teckenspråkstolken, men kommunikationen anpassas till personens syn- och hörselnedsättning. Tolkmetoderna som används kan vara taktilt teckenspråk, teckenspråk på nära håll, tydligt tal m.m. I dövblindtolkning ingår även ledsagning och syntolkning.

Tolk

Att arbeta som kontakttolk innebär att man hjälper människor att förstå varandra när de träffas. Tolkar används i olika situationer och av olika uppdragsgivare. Det finns konferenstolkar som arbetar med konferenser på uppdrag av bl.a. EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Kontakttolkar arbetar framförallt med att hjälpa människor i kontakten med till exempel sjukvård, polis, försäkringsbolag m.fl.

Översättare

Att arbeta som översättare innebär att man översätter olika typer av texter till eller ifrån olika främmande språk. Översättare arbetar både med skön- och facklitteratur, tidningar, intyg, filmer men även med översättningar av hemsidor.

Jobba i Sverige med en utländsk utbildning

Kammarkollegiet auktoriserar årligen tolkar och translatorer (översättare). Syftet med den statliga auktorisationen är att uppfylla samhällets behov av kvalificerade tolkar och översättare. Läs mer på: www.kammarkollegiet.se

Auktoriserad tolk och auktoriserad translator är skyddade yrkestitlar som endast får användas av tolkar och översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet.

Man kan arbeta som tolk och översättare utan att vara auktoriserad men vissa uppdrag kräver auktorisation.

Utbildning


Flera språkyrken kräver en kandidat- eller magister/masterutbildning med språk som huvudämne. Grunden för en översättarutbildning och en tolkutbildning är att man har goda förkunskaper i språk, både inom det svenska språket och inom det språk man tänkt specialisera sig inom. Det krävs oftast att man har tidigare språkstudier på universitetet eller motsvarande med sig när man söker till utbildningar. Översättarutbildningar finns på ett antal platser i Sverige. Tolkutbildningar finns på flera olika skolor, folkhögskolor och högskolor runt om i Sverige. TÖI har det övergripande ansvaret för kontakttolkutbildningen. Utbildning till teckenspråkstolk ges vid ett antal folkhögskolor. 

Utbildning till teckenspråkstolk/dövblindtolk ges vid ett antal folkhögskolor. Utbildningen omfattar upp till fyra år, beroende på dina förkunskaper i teckenspråk. Utbildning till teckenspråkstolk ges även som kandidatutbildning vid Stockholms Universitet.

Utbildning till skrivtolk är ettårig och ges på Södertörns folkhögskola i Stockholm.

Universitetesutbildningarna berättigar inte till auktorisation som översättare eller tolk. För att bli auktoriserad translator eller auktoriserad tolk krävs att du uppfyller vissa krav och klarar de prov Kammarkollegiet håller. Proven hålls vår och höst men inte alltid för alla språk. Se www.kammarkollegiet.se för mer information.

Utbildningens längd

För att arbeta som tolk och översättare bör du räkna med 2–4 års studier.

Inriktningar & vidareutbildning

Som översättare kan du specialisera dig på översättningar inom specifika ämnesområden och då behöver man behärska fackterminologin.

Här kan du studera

Se www.studera.nu eller på www.folkhogskola.nu samt www.blitolk.nu

Behörighet

Översättar- och tolkutbildning kräver ofta tidigare högskolestudier i det språk du är intresserad av eller i annat relevant ämne. 

Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av på www.studera.nu.. 

Utlandsstudier

De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen.


 

DIK är Sacos expert på språkyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.