Statistiker

Statistiker arbetar med att planera, genomföra och tolka undersökningar. Att kunna analysera data och använda statistiska metoder är centralt.

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Kort om statistiker


Statistiker gör prognoser marknadsundersökningar, kvalitetskontroller m.m. De kan även arbeta med att utveckla statistiska metoder på forskningsinstitutioner eller som analytiker hos Finansinspektionen. Statistiker behövs inom de flesta områden hos såväl myndigheter och kommuner som privata företag. Det finns många utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik.

Du kan läsa ett treårigt kandidatprogram men också magister- eller masterprogram som är mer inriktade på ämnet statistik eller data- och matematisk analys.

Jobbet


Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. Deras uppgift är då att föreslå lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställa, bearbeta och analysera resultaten av experimentet.

En del statistiker är demografer och arbetar med befolkningsprognoser, andra aktuarier som i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar på till exempel hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar. Nationalekonomer kan arbeta med statistik och analys exempelvis inom bank- och finansvärlden. Ytterligare ett arbetsområde är inom hälsoekonomi, där man jämför, analyserar och utvärderar kostnader och effekter som rör hälsa, både ur individ- och samhällsperspektivet.

Som statistiker kan man även arbeta med biostatistik som är utveckling och tillämpning av statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi.

Ett växande arbetsområde för statistiker är inom datanalys, där databaser används för att få fram användbar information.

Förutom matematiska och statistiska kunskaper behövs ibland också kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, kemi eller geografi. För mer detaljerad information se under matematiker.

Vanliga arbetsuppgifter är att göra prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller. Man kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter..

Utbildning


Det finns flertalet utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik. Man kan läsa ett kandidat-, magister- eller masterprogram som är mer generellt inriktat på ämnet statistik eller ha en mer specifik inriktning som data- eller matematisk analys.

Läs mer om utbildningarna, antagningskrav och inriktning vid respektive universitet eller högskola och på  www.studera.nu


 

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se