Tandhygienist

Tandhygienister arbetar både främjande, förebyggande och med sjukdomsbehandlande åtgärder i munhålan på barn och vuxna patienter. Tandhygienistyrket är ett självständigt arbete med patientbehandling.

Senast uppdaterad: Torsdag 23 nov 2023

Kort om tandhygienist


Tandhygienisten undersöker, diagnostiserar och utför åtgärder för att förebygga och behandla kariessjukdom och tandlossning. Som tandhygienist kan du även arbeta utanför kliniken genom samarbete med exempelvis äldreomsorg och skola. Arbetsgivarna är ofta folktandvårdskliniker eller specialistkliniker men även privatpraktiserande tandläkare eller sjukhus. Tandhygienister kan även arbeta som egenföretagare med privat mottagning/klinik. Efter vidareutbildning kan du arbeta vid universitet med tandvårdsutbildningar eller forska.

Jobbet


Vilken lön har tandhygienister?

  • Ingångslön (median) för nyexaminerade: 28 000 kr per månad.
  • Medianlön ca 10 år efter examen: 35 527 kr per månad.
  • Medianlön ca 20 år efter examen: 38 000 kr per månad.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för tandhygienister?

  • För nyexaminerade: Idag regionala skillnader mellan balans och brist på arbetsmarknaden – efterfrågan på tandhygienister väntas öka.
  • För yrkeserfarna: Förväntad brist på yrkeserfarna tandhygienister på arbetsmarknaden.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter 

Vad jobbar tandhygienister med?

Tandhygienist är ett legitimationsyrke och har därmed eget vårdansvar. Yrkesprofilen är hälsoinriktad med arbete för att främja en god munhälsa i alla åldersgrupper i samhället. Förutom hälsofrämjande insatser arbetar tandhygienisten med undersökningar, diagnostik, behandlande och förebyggande åtgärder av kariessjukdom och tandlossningssjukdom (parodontit).

Som tandhygienist kan du även arbeta utanför tandvårdskliniken genom samverkan med äldreomsorg, så kallad uppsökande verksamhet som omfattar äldre och funktionsnedsatta, men även i skolor. Tandhygienister har receptförskrivningsrätt inom sitt verksamhetsområde. Vissa tandhygienister arbetar även med tobaksavvänjning. Tandhygienister kan vara anställda på folktandvårdsklinik eller specialistklinik – oralkirurgi, ortodonti (tandreglering), parodontologi (tandlossning), pedodonti (barntandvård) – hos privatpraktiserande tandläkare, vid sjukhus eller, efter vidareutbildning, vid universitet med tandvårdsutbildningar. Du kan även arbeta som egenföretagare med egen mottagning/klinik.

Tandhygienister kan även arbeta som produktspecialist/säljare för dentalbolag, som chef/arbetsledare på tandvårdskliniker, dentalbolag och läkemedelsföretag.

Jobba i Sverige med en utländsk tandhygienistexamen

I Sverige är yrkestiteln tandhygienist skyddad och får endast användas av den som har en legitimation. Läs om hur du kan ansöka om svensk legitmation på Socialstyrelsens webbplats. För att kunna få en svensk legitimation behöver du visa att du har rätt yrkeskvalifikationer för ditt yrke samt nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Det gäller även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Läs om hur du ansöker om legitimation om du är utbildad inom EU eller EES  

Läs mer här

Läs om hur du ansöker om legitimation om du är utbildad utanför EU och EES

Läs mer här

Jobba utomlands med en svensk tandhygienistexamen

Arbetsmarknaden för tandhygienister är inte begränsad endast till Sverige. Den svenska tandhygienistutbildningen är godkänd inom EU/EES-området och omfattas av de generella kraven för vårdyrken där.

Utbildning


Tandhygienistutbildningen är tre år omfattande 180 högskolepoäng och leder till både yrkesexamen och kandidatexamen i oral hälsa/oral hälsovetenskap. Möjlighet finns att förlägga del av studietiden utomlands. Huvudområdet är oral hälsa och utbildningen har en nära koppling mellan teori och praktik.  

I prekliniska studier förbereds studenten för patientbehandling. Patientbehandling sker i huvudsak på utbildningsklinik vid lärosätet, men också genom så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är en arbetsplatsanknuten lärandeprocess på tandvårdskliniker. Undervisningsmodellen integrerar utbildningen och arbetslivet där studenten utvecklar professionsrelaterade kunskaper och färdigheter med stöd av ett vetenskapligt förhållningssätt. Efter avslutad grundutbildning finns möjlighet att arbeta både nationellt och internationellt. Möjlighet finns även för vidareutbildning på avancerad nivå och forskarutbildning. För att studera vidare på avancerad nivå, kontakta ett lärosäte för vidare information och hjälp i planering av studierna.

Här kan du studera

Tandhygienistutbildning finns i Malmö, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Stockholm (Karolinska Institutet) och Umeå.

Mer information på www.studera.nu

Behörighet

Se Studera.nu eller Antagning.se. Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. 


SRAT/Sveriges Tandhygienister är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.