Veterinär

Veterinärer arbetar främst med djursjukvård, förebyggande djurhälsovård och livsmedelshygien. Dessutom finns ett stort antal veterinärer sysselsatta med forskning, utbildning, myndighetsarbete eller laboratoriearbete.

Senast uppdaterad: Måndag 21 feb 2022

Kort om veterinär


Veterinärer arbetar främst med djursjukvård. Det kan handla om akut eller förebyggande djurhälsovård men också livsmedelshygien, forskning och utbildning. På djurparker och inom lantbruket ser veterinären till att djuren skyddas mot sjukdomar och får bra skötsel. Vård av sällskapsdjur och sporthästar bedrivs av veterinärer som är anställda vid djursjukhus och kliniker. Veterinärer som arbetar med livsmedelskontroll finns främst på slakterier med ansvar för bland annat köttkontroll och hygien. Inom läkemedelsindustrin är veterinärerna sysselsatta med forskning och utvecklingsarbete.

Veterinärutbildningen omfattar 5,5 år och den sista terminen innehåller examensarbete och fördjupning. Efter avslutad utbildning ansöker du om veterinärlegitimation som utfärdas av Jordbruksverket.

Jobbet


Vilken lön har veterinärer?

Veterinärernas inkomst varierar bland annat beroende på inom vilket veterinärt område de arbetar.

En vanlig ingångslön är 33 000–36 000 kr per månad.

Medianlönen för alla kategorier är efter 10 år ca 40 000–54 000  kr per månad. Efter 20 år i yrket ligger det på ca 45 000 kr–60 000 kr per månad beroende på var man jobbar och vilken tilläggsutbildning/specialisering man har.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för veterinärer?

Arbetsmarknaden idag

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben 
För erfarna: Liten konkurrens om jobben

Det examineras runt 90 veterinärer i Sverige varje år men det kommer årligen fler veterinärer från andra EU-länder som får svensk legitimation. Trots det stora tillskottet till arbetsmarknaden upplevdes en generell brist på veterinärer hos många arbetsgivare under 2021. Arbetstillgången kan variera beroende på var i Sverige man söker jobb och inom vilket område.

Generellt kan man säga att det är goda utsikter till arbete för de flesta veterinärer inom djursjukvården, men särskilt om man har erfarenhet och/eller någon specialistutbildning.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter 

Vad jobbar veterinärer med?

Den djursjukvård som fokuserar på lantbrukets djur sköts av ca två tredjedelar statligt anställda distriktsveterinärer och ca en tredjedel egenföretagare. Vård av sällskapsdjur och sporthästar bedrivs av veterinärer anställda vid djursjukhus och kliniker i främst privat regi eller i egen praktik.

Veterinärer anställda vid rådgivarorganisationer inom lantbruket arbetar bland annat med förebyggande djurhälsovård, vilket innebär att man ser till att djuren på gårdar som producerar livsmedel skyddas mot sjukdomar och ges bra skötsel. 

Veterinärer som arbetar med livsmedelskontroll finns främst på slakterier som statligt anställda officiella veterinärer med ansvar för bland annat köttkontroll och hygien. Officiella veterinärer har även kontrollansvar för hygienen på andra livsmedelsanläggningar, till exempel äggpackerier, mejerier, fiskodlingar m.m. Även inom gränskontrollen finns officiella veterinärer.

Inom läkemedelsindustrin och vid vissa laboratorier arbetar också veterinärer. De är i regel sysselsatta med forskning och utvecklingsarbete. De har även ansvaret för de laboratoriedjur som kan finnas på till exempel universitet och läkemedelsföretag.

Veterinärer som arbetar vid lantbruksuniversitetet sysslar främst med undervisning och forskning inom områden knutna till djursjukvård och livsmedelshygien. Administrativt verksamma veterinärer finns inom flera statliga myndigheter. Länsveterinären har det länsövergripande ansvaret för djurskydd, livsmedel, foder och animaliska biprodukter, smittskydd hos djur samt utövar tillsyn på länets kliniskt verksamma veterinärer och övrig djurhälsopersonal. På andra statliga myndigheter arbetar veterinärer som inspektörer och handläggare. 

Jobba i Sverige med en utländsk veterinärexamen

Om man har en veterinärutbildning från ett EU-land kan man arbeta som veterinär i hela EU. Om man istället har en utländsk utbildning från ett land utanför EU måste man i Sverige få den bedömd av Jordbruksverket. Utbildning utanför EU prövas i varje enskilt fall och medför i regel att man måste komplettera sin examen.

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ska ge svensk legitimation kallas TU-VET och anordnas av Sveriges lantbruksuniversitet. För att kunna läsa TU-VET måste man få ett beslut från Jordbruksverket om kompletterande utbildning och ha skriftligt bevisade kunskaper i svenska och engelska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Kontakta Jordbruksverket (0771-223 223) för legitimationsfrågor och Sveriges lantbruksuniversitet (018-67 10 00) för utbildningsfrågor.

Jobba utomlands med en svensk veterinärexamen

Om du genomgått en veterinärutbildning i något EU-land kan du arbeta som veterinär inom hela EU-området. Eftersom veterinäryrket är ett legitimationsyrke måste man söka legitimation i det landet man vill arbeta.

Utbildning utanför EU prövas i varje enskilt fall.

Man kan kontakta respektive lands ambassad för att höra vart man vänder sig för att få legitimation.

Utbildning


Utbildningen omfattar 330 hp (5,5 år). Antalet studieplatser är ca 100 och studiegången är bunden under fem år. Den sista terminen omfattar ett självständigt examensarbete om 30 hp. Godkänd veterinärexamen ger legitimation för yrket.

Inriktningar & vidareutbildning

Enskilda fortbildningskurser anordnas regelbundet av Sveriges lantbruksuniversitet och ett stort antal andra kursgivare. Specialistutbildningar arrangeras av Sveriges Veterinärförbund på uppdrag av Jordbruksverket.

Stora möjligheter till vidareutbildning i form av forskarutbildning finns på Sveriges lantbruksuniversitet.

Här kan du studera

Veterinärer utbildas vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För denna utbildning gäller områdesbehörighet 13.

Se också information om behörighet på Studera.nu.

Utlandsstudier

Det finns bara ett universitet som utbildar veterinärer i Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala (www.slu.se). Inom veterinärprogrammet på SLU finns möjlighet att under begränsade perioder läsa utbyteskurser i andra länder.

Veterinärutbildningar från de flesta andra EU-länder godkänns som underlag för en svensk veterinärlegitimation. Den populäraste utbildningen för svenska studenter som vill utbilda sig i utlandet är det danska veterinärprogrammet i Köpenhamn.

Vill man studera utomlands ska man tänka på att det finns olikheter i ländernas syn på kliniska rutiner inom yrket och vissa skillnader beträffande vad man får göra inom sin legitimation.


Sveriges Veterinärförbund är Sacos expert på veterinär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Veterinärförbund

www.svf.se