Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 458 träffar.

UKÄs rapport; Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola

Onsdag 31 aug 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har inga invändningar mot de förslag som UKÄ lägger fram om MOOCs i högskolan.

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Måndag 15 aug 2016
Ämnen Skatter

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen.

Beskattning av incitamentsprogram SOU 2016:23

Måndag 15 aug 2016
Ämnen Skatter

Remissvar Saco tar inte ställning i de enskilda delarna av utredningens förslag utan väljer att peka på några övergripande samhällsekonomiska överväganden.

Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21)

Fredag 12 aug 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. Saco avgränsar sitt yttrande till de förslag som gäller sysselsättning för asylsökande.

Samordningsnummer till asylsökande

Måndag 8 aug 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande.

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6)

Fredag 1 jul 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco tillstyrker förslaget att en utstationerad arbetstagare ska ha rätt till arbets- och anställningsvillkor enligt ett kollektivavtal som arbetsgivaren i relation till en svensk arbetstagarorganisation är bunden av, oavsett om arbetstagaren är medlem i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen eller inte.

Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Måndag 27 jun 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker förslagen om ändrade benämningar av lönestöden riktade till personer med funktionsnedsättning.

Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)

Fredag 17 jun 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco är i huvudsak positiv till de förslag som utredningen lägger fram. Utredningens förslag är steg i rätt riktning för att skapa tydligare karriärvägar och bättre villkor för unga forskare inom akademin.

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)

Onsdag 15 jun 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker arbetsgruppens förslag om mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen men menar att gruppen med aktivitetsersättning skulle kunna renodlas ytterligare för att förenkla Försäkringskassans handläggning och där igenom möjliggöra fler insatser.

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Tisdag 7 jun 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco ser att det finns ett behov av att stärka arbetsgivarnas incitament för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna men ser farhågor med att ett ökat kostnadsansvar för långa sjukfall kan leda till att arbetsgivare blir mer selektiva vid anställning.

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 (Fi2016/01456/S1)

Onsdag 1 jun 2016
Ämnen Skatter

Remissvar Saco anser att den förhöjda statliga inkomstskatten (värnskatten) för förvärvsinkomster över den övre skiktgränsen är skadlig för Sveriges ekonomi och menar att den bör tas bort.

Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)

Torsdag 26 maj 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco är positivt till en anpassning och skärpning av straffskyddet för den personliga integriteten i linje med utredningens förslag.

Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden(Dnr 2015/08335/ITP)

Måndag 23 maj 2016

Remissvar Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på delbetänkandet, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden.

Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)

Tisdag 10 maj 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco tillstyrker att skyddet för alla offentliganställdas privata kontaktuppgifter, inklusive uppgifter om närstående, och fotografiska bilder på intranät förstärks.

Yttrande över förslag till ändring av utstationeringsdirektivet (A2016/0059/ARM)

Onsdag 27 apr 2016
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Saco har tillsammans med LO och TCO kommenterat kommissionens förslag till ändringar av utstationeringsdirektivet, där vi bland annat lyfter att det måste förtydligas att lönebildning är en rent nationell angelägenhet.

Växa-stöd för den första anställda – sänkt arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Onsdag 27 apr 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco avstyrker förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare.

Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)

Onsdag 27 apr 2016
Ämnen Arbetsmarknad, Samhällsekonomi

Remissvar I utredningen presenteras olika scenarier för den ekonomiska utvecklingen fram till 2060. Utredningen lägger inga konkreta förslag utan nöjer sig med att presentera olika trender och en ”inriktningsagenda för framtiden”.

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 (Fi2016/00350/S1)

Onsdag 23 mar 2016
Ämnen Skatter

Remissvar Saco avstyrker förslaget om begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Saco efterlyser en samlad översyn av hela skattesystemet.

Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

Måndag 21 mar 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco anser att lagrådsremissen i flera viktiga avseenden är bättre än de förslag som utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtalsvillkor presenterade (SOU 2015:78).

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 (Dnr 1168-2015/16)

Fredag 18 mar 2016
Ämnen Skatter

Remissvar ”Goodfriend och King föreslår att riksdagen ska besluta om den exakta nivån på inflationsmålet och att den nivån sedan bör omprövas vart tionde år. Sacos bedömning är att en sådan nyordning riskerar att leda till en situation där det politiska systemet frestas att ändra på målet till följd av andra överväganden än att hålla inflationen låg och stabil. Saco avråder därför från en sådan förändring.”