Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 440 träffar.

Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

Måndag 21 mar 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco anser att lagrådsremissen i flera viktiga avseenden är bättre än de förslag som utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtalsvillkor presenterade (SOU 2015:78).

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 (Dnr 1168-2015/16)

Fredag 18 mar 2016
Ämnen Skatter

Remissvar ”Goodfriend och King föreslår att riksdagen ska besluta om den exakta nivån på inflationsmålet och att den nivån sedan bör omprövas vart tionde år. Sacos bedömning är att en sådan nyordning riskerar att leda till en situation där det politiska systemet frestas att ändra på målet till följd av andra överväganden än att hålla inflationen låg och stabil. Saco avråder därför från en sådan förändring.”

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux, (U2015/05780/GV)

Torsdag 17 mar 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco är på det stora hela positiva till förslaget om en rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux.

Lagrådsremissen Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2016/01307/L7)

Torsdag 10 mar 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss angående begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. I detta remissvar kommenterar Saco valda delar av förslaget utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv med fokus på akademiker.

Utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92

Tisdag 1 mar 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar För att Sverige ska kunna vara en kunskapsnation, behöver lärosätena vara attraktiva arbetsgivare där medarbetarna kan utveckla sin fulla potential.

Välja yrke (U2015/05421/GV)

Måndag 29 feb 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco är på det stora hela positiva till förslagen i utredningen och tycker det är en väl utförd sådan.

Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (U2015/04749/S)

Måndag 29 feb 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco är positiva till mycket i utredningen men beklagar att det ursprungliga uppdraget om att utreda skolstart vid sex års ålder och ett fyraårigt lågstadium försvann.

Slopad jämställdhetsbonus

Tisdag 16 feb 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har givetvis en positiv inställning till åtgärder som uppmuntrar till en jämnare fördelning av föräldraledigheten mellan vårdnadshavarna.

Förslag till nya regler om krav på amortering av nya bolån

Fredag 12 feb 2016
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Saco tillstyrker Finansinspektionens förslag till amorteringskrav för nya låntagare, med tre reservationer:

Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Torsdag 4 feb 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco anser att förslagen stärker både den svenska kollektivavtalsmodellen och skyddet för utstationerade arbetstagare.

Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Tisdag 2 feb 2016
Ämnen Jämställdhet

Remissvar Jämställdhetsutredningen har bland annat haft i uppdrag att bedöma hur effektivt jämställdhetspolitiken har genomförts, bedöma om det finns skäl att se över de jämställdhetspolitiska målen och indikatorerna, samt pröva om det finns skäl att överväga förändringar när det gäller hur jämställdhetspolitiken ska organiseras och genomföras.

Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (Tjänstepensionsbeskattningsutredningen), SOU 2015:68

Fredag 29 jan 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har beretts möjlighet att ge synpunkter på Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande, SOU 2015:68.

Inre marknadsstrategin för varor och tjänster (KOM(2015)550 slutlig)

Fredag 15 jan 2016
Ämnen Internationellt

Remissvar Saco är i huvudsak positiv till Kommissionens strategi för den inre marknaden.

Research quality evaluation in Sweden – FOKUS (U2014/0705/F)

Måndag 11 jan 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över ”Research quality evaluation in Sweden - FOKUS”. FOKUS är en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans.

Yttrande över remiss: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier (U2015/05040/UH)

Måndag 21 dec 2015
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco ställer sig positivt till förslaget om statsbidrag för höjda löner för såväl lärare som förskollärare och fritidspedagoger.

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Fredag 18 dec 2015
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser att förslaget om en kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen är bra, men otillräckligt.

Promemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap

Måndag 16 nov 2015
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41).

Yttrande över remiss: Högre utbildning under tjugo år, SOU 2015:70

Tisdag 10 nov 2015
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen om högskolans utbildningsutbud.

Nya regler för AP-fonderna, Ds 2015:34

Måndag 2 nov 2015
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens promemoria – Nya regler för AP-fonderna, Ds 2015:34. I promemorian föreslås en ny organisation för de myndigheter som förvaltar buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet samt nya regler för förvaltningen av buffertkapitalet. I promemorian lämnas även förslag till nya regler för Sjunde AP-fonden som förvaltar det statliga förvalsalternativet inom premiepensionssystemet.

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Tisdag 27 okt 2015
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco anser att villkor som motsvarar kollektivavtal bör gälla för arbete som utförs inom ramen för en offentlig upphandling.