Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 468 träffar.

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Måndag 28 nov 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar I hälso- och sjukvårdslagen förtydligas att inom offentlig finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

Fredag 25 nov 2016
Ämnen Jämställdhet

Remissvar I promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32, föreslås en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön.

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Tisdag 15 nov 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Integritetskommitténs kartläggning och analys illustrerar väl behovet av en samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet.

Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Torsdag 3 nov 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco välkomnar i huvudsak de förslag som lämnas i betänkandet.

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)

Onsdag 2 nov 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco är tveksam till nyttan med en ratifikation av ILO:s konvention 94 om arbetsklausuler vid upphandling.

Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

Tisdag 18 okt 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar För Sacos del är principfrågan om akademiska utbildningars kvalitet och forskningsanknytning det mest avgörande.

Redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning

Måndag 10 okt 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har tidigare kritiserat kvalitetsutvärderingsmodeller som enbart baseras på enkla indikatorer och som saknar sakkunniggranskning.

Jämställda pensioner? Ds 2016:19

Fredag 23 sep 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco välkomnar rapporten och menar att det är av stor vikt att skillnader i kvinnor och mäns livsinkomst, där pensionen utgör en viktig del, belyses och tydliggörs ur olika aspekter.

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36)

Måndag 12 sep 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco delar utredningens bedömning att förvaltningsuppgifter som innefattar utredning eller beslutsfattande inte bör läggas ut. Saco har inga principiella invändningar mot att använda tjänsteleverantörer i ärenden av administrativ karaktär, men anser i likhet med utredningen att det finns ett antal säkerhetsrisker som behöver hanteras.

Kommissionens förslag till nytt blåkortsdirektiv, Ju2016/04575/EMA

Fredag 9 sep 2016
Ämnen Integration

Remissvar Kommissionen har lagt ett förslag till ett kraftig utvidgat blåkortsdirektiv. Direktivet reglerar tillträde till EU:s arbetsmarknad för högutbildade, men har i Sverige bara tillämpats i en handfull fall. Förslaget utvidgar kretsen som kan komma ifråga för blåkort, och sänker den s.k. lönetröskeln. Det ska också bli lättare för blåkortshållare att flytta mellan medlemsländerna, och blåkortsinnehavare ska tillåtas att starta företag samt bedriva affärsverksamhet i hela EU.

UKÄs rapport; Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola

Onsdag 31 aug 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har inga invändningar mot de förslag som UKÄ lägger fram om MOOCs i högskolan.

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Måndag 15 aug 2016
Ämnen Skatter

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen.

Beskattning av incitamentsprogram SOU 2016:23

Måndag 15 aug 2016
Ämnen Skatter

Remissvar Saco tar inte ställning i de enskilda delarna av utredningens förslag utan väljer att peka på några övergripande samhällsekonomiska överväganden.

Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21)

Fredag 12 aug 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. Saco avgränsar sitt yttrande till de förslag som gäller sysselsättning för asylsökande.

Samordningsnummer till asylsökande

Måndag 8 aug 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande.

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6)

Fredag 1 jul 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco tillstyrker förslaget att en utstationerad arbetstagare ska ha rätt till arbets- och anställningsvillkor enligt ett kollektivavtal som arbetsgivaren i relation till en svensk arbetstagarorganisation är bunden av, oavsett om arbetstagaren är medlem i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen eller inte.

Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Måndag 27 jun 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker förslagen om ändrade benämningar av lönestöden riktade till personer med funktionsnedsättning.

Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)

Fredag 17 jun 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco är i huvudsak positiv till de förslag som utredningen lägger fram. Utredningens förslag är steg i rätt riktning för att skapa tydligare karriärvägar och bättre villkor för unga forskare inom akademin.

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)

Onsdag 15 jun 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker arbetsgruppens förslag om mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen men menar att gruppen med aktivitetsersättning skulle kunna renodlas ytterligare för att förenkla Försäkringskassans handläggning och där igenom möjliggöra fler insatser.

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Tisdag 7 jun 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco ser att det finns ett behov av att stärka arbetsgivarnas incitament för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna men ser farhågor med att ett ökat kostnadsansvar för långa sjukfall kan leda till att arbetsgivare blir mer selektiva vid anställning.