Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 475 träffar.

Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada

Måndag 13 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Semesterlön och semesterersättning som ingår i livränteunderlaget för beräkning av livränta vid arbetsskada ska beräknas med schablonbelopp.

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Fredag 10 feb 2017
Ämnen Skatter

Remissvar Utredningens uppdrag har varit att dels se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, dels se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling.

Fokus premiepension (SOU 2016:61)

Torsdag 2 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco välkomnar utredningens förslag, som syftar till att öka sannolikheten för att fler pensionssparare får ett bättre premiepensionsutfall.

En översyn av överskottsmålet, SOU 2016:67

Fredag 13 jan 2017
Ämnen Skatter

Remissvar Överskottsmålets nuvarande nivå bidrog till att Sverige gick starkt ur den finansiella krisen. I ljuset av den demografiska utvecklingen med växande demografisk försörjningskvot och strukturella problemen på arbetsmarknaden så finns det nu anledning att se över nivån.

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73

Torsdag 29 dec 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Syftet med förändringen är att åtgärda den överkompensation av föräldrapenning som uppstår när föräldrar kommer till Sverige med äldre barn. Därigenom ska etableringen på svensk arbetsmarknad påskyndas, inte minst för kvinnor eftersom de tar ut merparten av föräldrapenningdagarna.

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Fredag 16 dec 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco tillstyrker i huvudsak förslaget till ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51)

Tisdag 13 dec 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco delar utredningens uppfattning att lagstiftning behövs för att genomföra direktivet, och att detta lämpligast sker i form av en ny lag.

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Måndag 28 nov 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar I hälso- och sjukvårdslagen förtydligas att inom offentlig finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

Fredag 25 nov 2016
Ämnen Jämställdhet

Remissvar I promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32, föreslås en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön.

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Tisdag 15 nov 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Integritetskommitténs kartläggning och analys illustrerar väl behovet av en samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet.

Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Torsdag 3 nov 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco välkomnar i huvudsak de förslag som lämnas i betänkandet.

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)

Onsdag 2 nov 2016
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco är tveksam till nyttan med en ratifikation av ILO:s konvention 94 om arbetsklausuler vid upphandling.

Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

Tisdag 18 okt 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar För Sacos del är principfrågan om akademiska utbildningars kvalitet och forskningsanknytning det mest avgörande.

Redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning

Måndag 10 okt 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har tidigare kritiserat kvalitetsutvärderingsmodeller som enbart baseras på enkla indikatorer och som saknar sakkunniggranskning.

Jämställda pensioner? Ds 2016:19

Fredag 23 sep 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco välkomnar rapporten och menar att det är av stor vikt att skillnader i kvinnor och mäns livsinkomst, där pensionen utgör en viktig del, belyses och tydliggörs ur olika aspekter.

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36)

Måndag 12 sep 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco delar utredningens bedömning att förvaltningsuppgifter som innefattar utredning eller beslutsfattande inte bör läggas ut. Saco har inga principiella invändningar mot att använda tjänsteleverantörer i ärenden av administrativ karaktär, men anser i likhet med utredningen att det finns ett antal säkerhetsrisker som behöver hanteras.

Kommissionens förslag till nytt blåkortsdirektiv, Ju2016/04575/EMA

Fredag 9 sep 2016
Ämnen Integration

Remissvar Kommissionen har lagt ett förslag till ett kraftig utvidgat blåkortsdirektiv. Direktivet reglerar tillträde till EU:s arbetsmarknad för högutbildade, men har i Sverige bara tillämpats i en handfull fall. Förslaget utvidgar kretsen som kan komma ifråga för blåkort, och sänker den s.k. lönetröskeln. Det ska också bli lättare för blåkortshållare att flytta mellan medlemsländerna, och blåkortsinnehavare ska tillåtas att starta företag samt bedriva affärsverksamhet i hela EU.

UKÄs rapport; Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola

Onsdag 31 aug 2016
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har inga invändningar mot de förslag som UKÄ lägger fram om MOOCs i högskolan.

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Måndag 15 aug 2016
Ämnen Skatter

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen.

Beskattning av incitamentsprogram SOU 2016:23

Måndag 15 aug 2016
Ämnen Skatter

Remissvar Saco tar inte ställning i de enskilda delarna av utredningens förslag utan väljer att peka på några övergripande samhällsekonomiska överväganden.