Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 440 träffar.

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Måndag 30 nov 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco uppfattar att utredningen på ett gediget och ambitiöst sätt genomfört sitt uppdrag.

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33)

Måndag 30 nov 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tror inte att de reformer som utredningen föreslår kommer att leda till tillräckligt genomgripande förändringar och förbättringar

Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU (COM(2020) 682 final)

Onsdag 25 nov 2020
Ämnen Internationellt, Arbetsmarknad

Remissvar Skyddsbestämmelserna för vår partsmodell i direktivförslaget, förmår inte att avvärja både indirekta och direkta ingrepp i den svenska partsmodellen och i parternas lönebildning.

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Fredag 30 okt 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har sedan länge efterfrågat en mer strukturerad lag och ställer sig positiv till en ny arbetslöshetsförsäkring grundad på beskattningsbara inkomster.

En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

Måndag 26 okt 2020
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Utredningens förslag innebär sammantaget ett försämrat anställningsskydd. Saco ser en stor risk att förslaget kommer att skapa fler otrygga och tysta arbetsplatser. Det kan också leda till att den innovationsanda och kreativitet som så länge bidragit till hög produktivitet i Sverige, kommer att hämmas. Här är några av våra synpunkter.

SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare, A2020/01490/ARM

Måndag 19 okt 2020
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsrätt

Remissvar Genomförandet av visselblåsardirektivet innebär att skyddet stärks ytterligare för visselblåsare. Saco välkomnar detta. Det är viktigt att missförhållanden kommer fram, och det finns ett starkt samhällsintresse, och i förlängningen ett demokratiintresse, att personer med insyn i missförhållanden vågar rapportera om det.

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Ds 2020:14)

Fredag 2 okt 2020
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Arbetsvillkorsdirektivet innebär en utökad skyldighet för arbetsgivare att lämna information om anställningsvillkor samt vissa minimikrav i fråga om arbetsvillkor, möjlighet att göra avvikelser genom kollektivavtal finns förutsatt att det övergripande skyddet för arbetstagare respekteras.

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Torsdag 1 okt 2020
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Utredningen föreslår bland annat en strategi för stärkt samverkan mellan kommuner, ett nytt riktat statsbidrag för kommuner som vill bedriva utvecklingsarbete tillsammans, en kommundelegation och ekonomiska incitament till frivilliga kommunsammanslagningar.

Yttrande över utskottspromemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Torsdag 3 sep 2020
Ämnen Integration

Remissvar Promemorian innehåller förslag till lagändringar som innebär att Migrationsverket ges större möjligheter till direktåtkomst till vissa uppgifter i databaser som förs hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (U2020/03053/UH)

Tisdag 1 sep 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tillstyrker att det i högskolelagen slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolans verksamhet.

Sänkt statlig inkomstskatt

Tisdag 18 aug 2020
Ämnen Skatter

Remissvar Vid den stora skattereformen 1990/91 var en ledande princip att ingen skulle behöva betala mer än 50 procent i skatt på en löneökning. Dessutom var utgångspunkten att den statliga inkomstskatten bara skulle tas ut på höga inkomster.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Tisdag 18 aug 2020
Ämnen Skatter

Remissvar För att i högre grad kunna attrahera utländska forskare men även andra nyckelpersoner till svenskt arbetsliv har Sverige i likhet med flera andra länder en särskild skattelättnad för detta ändamål, den så kallade expertskatten.

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Tisdag 18 aug 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att det är viktigt med en effektiv och ändamålsenlig sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Den här processen ska ha människan i centrum och präglas av arbetslinjen med fokus på återgång i tidigare eller annat arbete när så är möjligt och rimligt

En sjukförsäkring anpassad efter individen

Tisdag 18 aug 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Grunden till problemet ligger i att reglerna för sjukförsäkringen är olika för anställda och arbetslösa. Problemet är speciellt tydligt för timanställda eftersom de är anställda under den tid de arbetar, men ofta arbetslösa mellan arbetstillfällena.

Yttrande över förslag om kompetensinsatser vid korttidsarbete

Onsdag 1 jul 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tillstyrker regeringens förslag men vill betona att förslagen måste ses i ett längre och bredare perspektiv.

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Tisdag 16 jun 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Valideringsdelegationen har haft i uppdrag att lämna förslag på ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

Inkomstpensionstillägg, Ds 2020:7

Fredag 12 jun 2020
Ämnen Pension

Remissvar Saco välkomnar därför ambitionen att vidta åtgärder för att höja den inkomstrelaterade pensionen men är tveksam till det förslag som presenteras i promemorian.

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdom covid-19

Torsdag 4 jun 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Ersättningen ökar möjligheterna för försäkrade som tillhör angivna riskgrupper att skydda sig från att bli smittad av covid-19.

Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Onsdag 3 jun 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar I promemorian lämnas förslag till en ny förordning för att anpassa och komplettera svensk rätt till EU-proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer

Långtidsutredningen 2019 Huvudbetänkande (SOU 2019:65)

Måndag 25 maj 2020
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Långtidsutredningen 2019 (LU 2019) har temat ojämlikhet och syftar till att analysera ojämlikhetens utveckling och orsaker samt vilka konsekvenser ojämlikhet har för den svenska ekonomins funktionssätt. Fokus är på inkomstskillnader. Dessutom uppmärksammas de offentliga välfärdstjänsternas betydelse för att utjämna levnadsförhållandena.