Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 487 träffar.

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

Måndag 23 jan 2023
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Regeringen föreslår att tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen blir permanenta.

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

Fredag 9 dec 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Utredningen lämnar förslag på tre olika områden; Utvidgad föreskriftsrätt på sanktionsavgiftsområdet, utökad användning av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och ett utvidgat rådighetsansvar.

De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, SOU 2022:47

Fredag 9 dec 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco instämmer i många av utredningens slutsatser. Saco uppskattar utredningens gedigna kartläggning av regional skyddsombudsverksamhet där man presenterat en bred, differentierad och realistisk bild av denna verksamhet.

Vår Demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28)

Fredag 25 nov 2022

Remissvar Ett aktivt medborgarskap genom kunskapslyft för demokratin är bra, men förslagen i betänkandet utgår endast från myndigheternas demokratiuppdrag och inte hur civilsamhällets demokratiarbete stärks. Saco vill här lyfta de fackliga organisationers unika roll i samhället och bärare av demokratin.

Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

Måndag 17 okt 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Betänkandet innehåller en lång rad förslag till justeringar av regelverket för VAB

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Fredag 30 sep 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco ser inte tillräckliga fördelar med det föreslagna regelverket. Ett av de största problemen är att de allmänna råden har beskurits kraftigt och att vissa av föreskrifterna snarare blivit vagare och otydligare.

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, COM (2022) 650 final

Tisdag 30 aug 2022
Ämnen Integration

Remissvar Saco välkomnar förslagets syfte att attrahera kompetens och talang till EU, exempelvis är det bra att tredjelandsmedborgare tillåts att tillgodoräkna sig bosättningsperioder i olika medlemsstater.

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Fredag 19 aug 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar De ekonomiska incitamenten och möjligheterna för den enskilde att fortsätta arbeta efter 65 års ålder är viktiga. Inte minst i ljuset av den demografiska utvecklingen som innebär en allt större påfrestning på den offentliga välfärdens finansiering.

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till ändringar i direktiv om kombinerat arbets- och uppehållstillstånd (COM(2022)655)

Fredag 19 aug 2022
Ämnen Integration

Remissvar Det är bra med en översyn av direktivet eftersom kontroller och utvärdering visat att tillämpningen inte fungerar ändamålsenligt med bl a långa och ineffektiva ansökningsförfaranden, något som kan avskräcka arbetstagare.

Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

Fredag 12 aug 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Orsaken till förslaget är att det är mycket lättare att meddela föreskrifter än att ändra en lag när karensvillkoret av olika anledningar behöver justeras tillfälligt.

Centrala studiestödsnämndens redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Måndag 1 aug 2022
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har sedan förändringen aviserades av regeringen hösten 2021 återkommande markerat att vi motsätter oss den höjning av studielåns-räntan som de nya beräkningsmodellerna syftar till. Förslaget minskar lönsamheten och incitamenten för högre studier samt riskerar att öka snedrekryteringen.

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86)

Torsdag 30 jun 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco anser att det inte föreligger några hinder att ratificera av konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.

Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart

Fredag 20 maj 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Utredningen har i sitt slutbetänkande lämnat förslag och formulerat bedömningar med syftet att göra företagares trygghetssystem tydligare, enklare och mer förutsebart samtidigt som likvärdigheten mellan anställning och företagande ska öka.

Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Tisdag 10 maj 2022
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco tillstyrker utredningens förslag om hot, trakasserier och sexuella trakasserier.

Remissvar – Garantitillägg i bostadstillägget, Ds 2022:3

Fredag 11 mar 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco ställer sig kritisk till införandet av en ny förmån i form av garantitillägg till bostadstillägget, som Saco anser strider mot pensionssystemets grundläggande struktur och principer.

Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

Onsdag 9 feb 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Förslaget innebär att en sjukdom som har ådragits i arbetet och som är klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen ska anses utgöra en arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken.

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88)

Tisdag 8 feb 2022
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Sverige ska utgöra ett attraktivt val för arbetskraftsinvandrare genom goda och förutsägbara anställningsvillkor på arbetsmarknaden.

Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83)

Måndag 7 feb 2022
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar I nu aktuell utredning föreslås att belastningsregisterkontroll ska vara obligatorisk inför antagning till vissa utbildningar samt ökade möjligheter för avskiljande av studenter från en påbörjad högskoleutbildning.

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Fredag 4 feb 2022
Ämnen Internationellt, Skatter

Remissvar Saco stöder förslaget om en lägsta bolagsskatt för större företag som verkar inom unionen.