Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 458 träffar.

En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Torsdag 2 sep 2021
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Regelverket för korttidsarbete förändras tillfälligt och gör det möjligt för arbetsgivare att få ytterligare en avstämning.

Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)

Tisdag 17 aug 2021
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Saco är positiva till utredningens förslag om att huvudsakligen genomföra 2019 års direktiv i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, och så långt möjligt i linje med det befintliga regelverket om gränsöverskridande fusioner. Det är dock av yttersta vikt att arbetstagares och fackföreningars rättigheter värnas i samband med gränsöverskridande förfaranden.

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre, SOU 2020:69

Tisdag 8 jun 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco delar i stora delar de överväganden och bedömningar som presenteras i slutbetänkandet från Delegationen för senior arbetskraft och att det krävs ett brett spektrum av åtgärder för att skapa förutsättningar för fler att vilja och kunna arbeta högre upp i åldrarna.

Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och rehabilitering

Fredag 4 jun 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Att låta sjukskrivna individer avsluta sin pågående vård och rehabilitering i takt med att insatserna kan erbjudas av hälso- och sjukvården ökar möjligheterna för en hållbar återgång i arbete för individen.

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, S2021/02250

Måndag 10 maj 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har inget att erinra vad gäller promemorians redovisade beräkningar över ekonomiska konsekvenser av justerade åldersgränser i socialförsäkringssystemen år 2023 samt 2026.

Yttrande över remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Tisdag 4 maj 2021
Ämnen Integration

Remissvar I februari 2020 tillsatte regeringen tillsammans med samarbetspartierna en utredning för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

Yttrande över SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Måndag 3 maj 2021
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco tillstyrker att DO får rätt att utfärda föreskrifter om aktiva åtgärder, liksom de utredningsförslag som gör tillsynen mer effektiv

Genomförande av balansdirektivet (SOU 2020:81)

Onsdag 21 apr 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Utredningen går igenom hur EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörig¬vårdare ska genomföras i svensk rätt

55 år och karensval

Torsdag 15 apr 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Åldersgränsen framstår godtycklig och innebär att en allt större grupp egenföretagare förhindras att sänka sin karenstid.

EU-kommissionens förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män

Torsdag 8 apr 2021
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco är positivt till direktivförslaget om lönetransparens, eftersom det kan vara ett redskap för att åtgärda löneskillnader mellan män och kvinnor. Men vissa ändringar måste ske för att det ska passa in i vår partsmodell.

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)

Onsdag 10 mar 2021
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar I promemorian lämnas förslag till ett utvidgat straffansvar för vissa angrepp på företagshemligheter av teknisk natur genom att två nya straffbestämmelser införs, en om olovligt utnyttjade av företagshemlighet och en om olovligt röjande av företagshemlighet.

Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24)

Fredag 5 feb 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Familjeveckan underlättar för föräldrar att få vardagen att gå ihop.

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

Måndag 1 feb 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker förslaget med reservation för att förslaget har allvarliga brister som behöver ses över. Att utesluta grupper som redan i utgångsläget har en svag ställning på arbetsmarknaden är svårt att försvara.

Remiss dnr 2019/072424. Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Tisdag 12 jan 2021
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco ställer sig huvudsakligen negativt till förslagen såväl när det gäller struktur som de omarbetade föreskrifterna med allmänna råd.

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Onsdag 23 dec 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har sedan länge argumenterat för att skattesystemet ska vara utformat på ett sådant sätt att innovation och tillväxt prioriteras.

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Tisdag 15 dec 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att goda förutsättningar för FoU i ett land är av stor betydelse för att skapa tillväxt och ökat välstånd.

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Måndag 30 nov 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco uppfattar att utredningen på ett gediget och ambitiöst sätt genomfört sitt uppdrag.

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33)

Måndag 30 nov 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tror inte att de reformer som utredningen föreslår kommer att leda till tillräckligt genomgripande förändringar och förbättringar