Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 339 träffar.

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88)

Tisdag 8 feb 2022
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Sverige ska utgöra ett attraktivt val för arbetskraftsinvandrare genom goda och förutsägbara anställningsvillkor på arbetsmarknaden.

Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83)

Måndag 7 feb 2022
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar I nu aktuell utredning föreslås att belastningsregisterkontroll ska vara obligatorisk inför antagning till vissa utbildningar samt ökade möjligheter för avskiljande av studenter från en påbörjad högskoleutbildning.

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Fredag 4 feb 2022
Ämnen Internationellt, Skatter

Remissvar Saco stöder förslaget om en lägsta bolagsskatt för större företag som verkar inom unionen.

Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete (Fi2021/04054)

Måndag 17 jan 2022
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Promemorian föreslår att karenstiden om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas

Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete, COM (2021) 762 final

Torsdag 13 jan 2022
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco delar EU-kommissionens grundläggande intention att skapa bättre villkor för plattformsarbetare och förslaget i sig sänder en tydlig signal till digitala arbetsplattformar att det är hög tid att ta ett arbetsgivaransvar för de arbetstagare som utför plattformsarbete.

Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

Onsdag 22 dec 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslagen i promemorian innebär att lagförslagen genomförs tidigare och blir tydligare.

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

Onsdag 22 dec 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslagen som lämnas i utredningen berör bland annat rätten till sjukersättning, aktiviteter under tid med sjukersättning och förmåner vid rehabilitering.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Fredag 3 dec 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att förslaget är ineffektivt och saknar precision.

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

Fredag 12 nov 2021
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Premorians huvudförslag gäller förändringar i lagtext som krävs för att möjliggöra informationsutbyte mellan olika aktörer.

Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Fredag 24 sep 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco instämmer i att det finns ett behov av att stärka den ekonomiska situationen för gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning.

En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Torsdag 2 sep 2021
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Regelverket för korttidsarbete förändras tillfälligt och gör det möjligt för arbetsgivare att få ytterligare en avstämning.

Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)

Tisdag 17 aug 2021
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Saco är positiva till utredningens förslag om att huvudsakligen genomföra 2019 års direktiv i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, och så långt möjligt i linje med det befintliga regelverket om gränsöverskridande fusioner. Det är dock av yttersta vikt att arbetstagares och fackföreningars rättigheter värnas i samband med gränsöverskridande förfaranden.

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre, SOU 2020:69

Tisdag 8 jun 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco delar i stora delar de överväganden och bedömningar som presenteras i slutbetänkandet från Delegationen för senior arbetskraft och att det krävs ett brett spektrum av åtgärder för att skapa förutsättningar för fler att vilja och kunna arbeta högre upp i åldrarna.

Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och rehabilitering

Fredag 4 jun 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Att låta sjukskrivna individer avsluta sin pågående vård och rehabilitering i takt med att insatserna kan erbjudas av hälso- och sjukvården ökar möjligheterna för en hållbar återgång i arbete för individen.

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, S2021/02250

Måndag 10 maj 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har inget att erinra vad gäller promemorians redovisade beräkningar över ekonomiska konsekvenser av justerade åldersgränser i socialförsäkringssystemen år 2023 samt 2026.

Yttrande över remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Tisdag 4 maj 2021
Ämnen Integration

Remissvar I februari 2020 tillsatte regeringen tillsammans med samarbetspartierna en utredning för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

Yttrande över SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Måndag 3 maj 2021
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco tillstyrker att DO får rätt att utfärda föreskrifter om aktiva åtgärder, liksom de utredningsförslag som gör tillsynen mer effektiv