Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 468 träffar.

EU-kommissionens förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män

Torsdag 8 apr 2021
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco är positivt till direktivförslaget om lönetransparens, eftersom det kan vara ett redskap för att åtgärda löneskillnader mellan män och kvinnor. Men vissa ändringar måste ske för att det ska passa in i vår partsmodell.

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)

Onsdag 10 mar 2021
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar I promemorian lämnas förslag till ett utvidgat straffansvar för vissa angrepp på företagshemligheter av teknisk natur genom att två nya straffbestämmelser införs, en om olovligt utnyttjade av företagshemlighet och en om olovligt röjande av företagshemlighet.

Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24)

Fredag 5 feb 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Familjeveckan underlättar för föräldrar att få vardagen att gå ihop.

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

Måndag 1 feb 2021
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker förslaget med reservation för att förslaget har allvarliga brister som behöver ses över. Att utesluta grupper som redan i utgångsläget har en svag ställning på arbetsmarknaden är svårt att försvara.

Remiss dnr 2019/072424. Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Tisdag 12 jan 2021
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco ställer sig huvudsakligen negativt till förslagen såväl när det gäller struktur som de omarbetade föreskrifterna med allmänna råd.

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Onsdag 23 dec 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har sedan länge argumenterat för att skattesystemet ska vara utformat på ett sådant sätt att innovation och tillväxt prioriteras.

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Tisdag 15 dec 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att goda förutsättningar för FoU i ett land är av stor betydelse för att skapa tillväxt och ökat välstånd.

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Måndag 30 nov 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco uppfattar att utredningen på ett gediget och ambitiöst sätt genomfört sitt uppdrag.

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33)

Måndag 30 nov 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tror inte att de reformer som utredningen föreslår kommer att leda till tillräckligt genomgripande förändringar och förbättringar

Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU (COM(2020) 682 final)

Onsdag 25 nov 2020
Ämnen Internationellt, Arbetsmarknad

Remissvar Skyddsbestämmelserna för vår partsmodell i direktivförslaget, förmår inte att avvärja både indirekta och direkta ingrepp i den svenska partsmodellen och i parternas lönebildning.

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Fredag 30 okt 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har sedan länge efterfrågat en mer strukturerad lag och ställer sig positiv till en ny arbetslöshetsförsäkring grundad på beskattningsbara inkomster.

En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

Måndag 26 okt 2020
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Utredningens förslag innebär sammantaget ett försämrat anställningsskydd. Saco ser en stor risk att förslaget kommer att skapa fler otrygga och tysta arbetsplatser. Det kan också leda till att den innovationsanda och kreativitet som så länge bidragit till hög produktivitet i Sverige, kommer att hämmas. Här är några av våra synpunkter.

SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare, A2020/01490/ARM

Måndag 19 okt 2020
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsrätt

Remissvar Genomförandet av visselblåsardirektivet innebär att skyddet stärks ytterligare för visselblåsare. Saco välkomnar detta. Det är viktigt att missförhållanden kommer fram, och det finns ett starkt samhällsintresse, och i förlängningen ett demokratiintresse, att personer med insyn i missförhållanden vågar rapportera om det.

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Ds 2020:14)

Fredag 2 okt 2020
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Arbetsvillkorsdirektivet innebär en utökad skyldighet för arbetsgivare att lämna information om anställningsvillkor samt vissa minimikrav i fråga om arbetsvillkor, möjlighet att göra avvikelser genom kollektivavtal finns förutsatt att det övergripande skyddet för arbetstagare respekteras.

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Torsdag 1 okt 2020
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Utredningen föreslår bland annat en strategi för stärkt samverkan mellan kommuner, ett nytt riktat statsbidrag för kommuner som vill bedriva utvecklingsarbete tillsammans, en kommundelegation och ekonomiska incitament till frivilliga kommunsammanslagningar.

Yttrande över utskottspromemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Torsdag 3 sep 2020
Ämnen Integration

Remissvar Promemorian innehåller förslag till lagändringar som innebär att Migrationsverket ges större möjligheter till direktåtkomst till vissa uppgifter i databaser som förs hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (U2020/03053/UH)

Tisdag 1 sep 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tillstyrker att det i högskolelagen slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolans verksamhet.

Sänkt statlig inkomstskatt

Tisdag 18 aug 2020
Ämnen Skatter

Remissvar Vid den stora skattereformen 1990/91 var en ledande princip att ingen skulle behöva betala mer än 50 procent i skatt på en löneökning. Dessutom var utgångspunkten att den statliga inkomstskatten bara skulle tas ut på höga inkomster.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Tisdag 18 aug 2020
Ämnen Skatter

Remissvar För att i högre grad kunna attrahera utländska forskare men även andra nyckelpersoner till svenskt arbetsliv har Sverige i likhet med flera andra länder en särskild skattelättnad för detta ändamål, den så kallade expertskatten.