Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 440 träffar.

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10

Tisdag 22 aug 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Utredning föreslår att god sed och oredlighet i forskning ska regleras i författning i större utsträckning än tidigare, samt att en fristående nationell instans tar över ansvaret från lärosätena att pröva misstankar om oredlighet i forskning.

Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift (Ds 2017:16)

Måndag 21 aug 2017
Ämnen Integration

Remissvar I promemorian förslås att en ny bestämmelse införs i utlänningslagen som gör det möjligt för Polismyndigheten att genomföra slumpmässiga, oannonserade inspektioner på arbetsplatser och i andra lokaler där näringsverksamhet bedrivs.

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. SOU 2017:28

Tisdag 15 aug 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco har länge efterfrågat en samlande, samordnande funktion för arbetsmiljökunskap.

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), Del 1, kapitel 8.2

Fredag 21 jul 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser att Skolkommissionen gjort ett förtjänstfullt arbete och ställer sig bakom syftet att likvärdigheten måste förbättras i det svenska skolsystemet.

Brottsdatalagen SOU 2017:29

Tisdag 11 jul 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco anser att utredningen i sitt förslag till ny brottsdatalag på ett balanserat sätt tagit hänsyn till den enskildes personliga integritet.

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Måndag 3 jul 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar För att göra självrisken i sjukförsäkringen mer neutral och likartad föreslår arbetsgruppen att bestämmelserna om en karensdag ska ersättas av ett karensavdrag.

Ett arbetsliv i förändring –hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? SOU 2017:24

Fredag 30 jun 2017
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Utredningen har kartlagt det moderna arbetslivets utmaningar och analyserat om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga utifrån dessa utmaningar.

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå, SOU 2017:20

Fredag 16 jun 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Utredningen lämnar förslag till enklare system för tillträdet till högskolan. Huvudvägen in till högskolan är gymnasieskolan, men det finns flera vägar.

Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Tisdag 13 jun 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Förslaget innebär att universitet och högskolor kan ge basårsutbildning som ger behörighet för en eller flera högskoleutbildningar.

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

Onsdag 7 jun 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Att sjukförsäkringen präglas av trygghet, transparens och förutsägbarhet är viktigt för individens möjlighet att planera.

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Onsdag 17 maj 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker arbetsgruppens förslag med syfte att förstärka rehabiliteringen för återgång i arbete men vill lämna en reservation avseende arbetsgivarens skyldighet att ta fram en rehabiliteringsplan.

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Torsdag 11 maj 2017
Ämnen Skatter

Remissvar Saco avstyrker förslaget om begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig skatt och efterlyser en samlad översyn av skattesystemet för att på så sätt göra det möjligt att sänka skatten på arbete.

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle

Tisdag 2 maj 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser inte att mått på samverkan ska ligga till grund för resurstilldelning till lärosäten.

Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

Fredag 28 apr 2017
Ämnen Integration

Remissvar Den remitterade promemorians föreslag till implementering av ICT-direktivet är osedvanligt svårtolkat. Analys och förslag vad gäller förhållandet till andra migrationsrättsliga bestämmelser saknas, i vissa fall följer förslaget inte tvingande bestämmelser i direktivet och i andra fall lämnas viktiga områden oreglerade.

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Torsdag 13 apr 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar I avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag föreslår regeringen att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs till den 30 juni 2019.

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension

Fredag 24 mar 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att förslagen generellt sett förstärker den allmänna arbetslöshetsförsäkringen och tillstyrker därför förslagen.

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1

Onsdag 22 mar 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco ställer sig inte bakom kommitténs förslag om omlokaliseringen av statliga tjänster och ytterligare regionalisering av högskoleutbildningen.

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Fredag 24 feb 2017
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Saco tar inte ställning i frågan om vinstbegränsningar för offentligt finansierade välfärdstjänster som utförs i privat regi.

Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken samt reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster

Onsdag 22 feb 2017
Ämnen Internationellt

Remissvar Medlemsstaterna föreslås kunna motivera varför de vill reglera tillträdet till eller utövandet av vissa yrken. Patientsäkerhet t ex är godtagbart skäl.