Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 468 träffar.

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle

Tisdag 2 maj 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco anser inte att mått på samverkan ska ligga till grund för resurstilldelning till lärosäten.

Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

Fredag 28 apr 2017
Ämnen Integration

Remissvar Den remitterade promemorians föreslag till implementering av ICT-direktivet är osedvanligt svårtolkat. Analys och förslag vad gäller förhållandet till andra migrationsrättsliga bestämmelser saknas, i vissa fall följer förslaget inte tvingande bestämmelser i direktivet och i andra fall lämnas viktiga områden oreglerade.

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Torsdag 13 apr 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar I avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag föreslår regeringen att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs till den 30 juni 2019.

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension

Fredag 24 mar 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att förslagen generellt sett förstärker den allmänna arbetslöshetsförsäkringen och tillstyrker därför förslagen.

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1

Onsdag 22 mar 2017
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco ställer sig inte bakom kommitténs förslag om omlokaliseringen av statliga tjänster och ytterligare regionalisering av högskoleutbildningen.

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Fredag 24 feb 2017
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Saco tar inte ställning i frågan om vinstbegränsningar för offentligt finansierade välfärdstjänster som utförs i privat regi.

Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken samt reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster

Onsdag 22 feb 2017
Ämnen Internationellt

Remissvar Medlemsstaterna föreslås kunna motivera varför de vill reglera tillträdet till eller utövandet av vissa yrken. Patientsäkerhet t ex är godtagbart skäl.

Introduktionen av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort

Onsdag 22 feb 2017
Ämnen Internationellt

Remissvar Kommissionens förslag om introduktion av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort har ett lovvärt syfte, att underlätta och förenkla den fria rörligheten för tjänster.

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

Måndag 20 feb 2017
Ämnen Integration

Remissvar aco anser att utredningens betänkande innehåller ett antal förslag som stärker arbetskraftsinvandringssystemet, så som ökade kontroller av och sanktioner mot arbetsgivare, men saknar förslag som på ett konkret sätt stärker arbetskraftsinvandrares ställning.

Ökad insyn i välfärden

Måndag 20 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att öppenhet och transparens inom välfärdssektorn är en nödvändighet som främjar god kvalitet.

KOM (2016) 815 förslag om ändringar i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen mm.

Torsdag 16 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco är positiv till syftet med revideringen, dvs. att förordningen ska moderniseras och bli tydligare, och att det också sker en kodifiering av EU-domstolens praxis.

Skatt på finansiell verksamhet

Onsdag 15 feb 2017
Ämnen Skatter

Remissvar En finansiell verksamhetsskatt kopplad till arbetskraftskostnader har många negativa konsekvenser som långt ifrån kompenseras av möjliga positiva effekter.

Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada

Måndag 13 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Semesterlön och semesterersättning som ingår i livränteunderlaget för beräkning av livränta vid arbetsskada ska beräknas med schablonbelopp.

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Fredag 10 feb 2017
Ämnen Skatter

Remissvar Utredningens uppdrag har varit att dels se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, dels se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling.

Fokus premiepension (SOU 2016:61)

Torsdag 2 feb 2017
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco välkomnar utredningens förslag, som syftar till att öka sannolikheten för att fler pensionssparare får ett bättre premiepensionsutfall.

En översyn av överskottsmålet, SOU 2016:67

Fredag 13 jan 2017
Ämnen Skatter

Remissvar Överskottsmålets nuvarande nivå bidrog till att Sverige gick starkt ur den finansiella krisen. I ljuset av den demografiska utvecklingen med växande demografisk försörjningskvot och strukturella problemen på arbetsmarknaden så finns det nu anledning att se över nivån.

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73

Torsdag 29 dec 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Syftet med förändringen är att åtgärda den överkompensation av föräldrapenning som uppstår när föräldrar kommer till Sverige med äldre barn. Därigenom ska etableringen på svensk arbetsmarknad påskyndas, inte minst för kvinnor eftersom de tar ut merparten av föräldrapenningdagarna.

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Fredag 16 dec 2016
Ämnen Integration

Remissvar Saco tillstyrker i huvudsak förslaget till ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51)

Tisdag 13 dec 2016
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco delar utredningens uppfattning att lagstiftning behövs för att genomföra direktivet, och att detta lämpligast sker i form av en ny lag.