Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Vem ansvarar för de sjuka studenterna?

Lärosätenas nuvarande förebyggande arbete är inte effektivt för att motverka studenters psykiska ohälsa. Saco studentråd och Liberala studenter vill vi se konkreta handlingar och krafttag mot den psykiska ohälsan.

Studenterna vid Sveriges högskolor och universitet utgör en stor del av framtidens arbetskraft. Vi förväntas vara de som driver Sverige framåt som konkurrenskraftigt land genom innovation och hållbart samhällsbyggande. Dessvärre lider varannan student av oro och ångest. Den psykiska ohälsan bland studenter är ett akut problem både för de individer som drabbas och deras omgivning, men också för samhället i stort som får problem med framtidens kompetensförsörjning. Idag hamnar alldeles för många studenter som mår dåligt mellan stolarna eftersom det är otydligt vem som ansvarar för rehabiliteringen av sjukskrivna studenter. Avhopp från utbildningarna, en känsla av att ingen bryr sig om en och en förvärrad situation är några av konsekvenserna. Det här måste vi ändra på.

I Sacos rapport Psykisk ohälsa bland akademiker framkommer att akademikers sjuktal visserligen är lägre än andra gruppers, men att sjuktalen bland akademiker ökar snabbare än bland andra grupper på arbetsmarknaden. Rapporten visar att det främst är psykisk ohälsa som ökar bland akademiker, men att denna ohälsa går att förebygga genom åtgärder för att främja psykisk hälsa och motverka sjukskrivningar.

Den minsta gemensamma nämnaren hos alla akademiker är att de en gång varit studenter på högskola eller universitet. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas känner varannan student oro, ängslan och ångest. En sjättedel av studenterna i samma undersökning uppger att de har diagnostiserats med depression. Psykisk ohälsa är inte något som går över när studenten lämnar studierna. Psykisk ohälsa tas med ut i arbetslivet och skadar såväl individ som verksamhet. Därför menar vi att vi behöver ta krafttag mot psykisk ohälsa bland studenter.

Det idag obefintliga rehabiliteringsstödet för studenter måste stärkas upp. Därtill behöver det förtydligas vem som bör ha ansvaret för rehabiliteringsprocessen för en student som blir sjuk. Dagens otydlighet gör att studenter som varit sjuka har väldigt svårt att få anpassningar för att kunna återgå till studierna. Det är svårt att säga hur många studenter som aldrig återgår till sina studier efter sjukskrivning, men vi tror att mörkertalet är stort. När en arbetstagare ska återgå i arbete efter sjukskrivning är det i de flesta fall en självklarhet att återgången sker stegvis med en successiv ökning för att förebygga återfall i sjukdom. Det borde även vara en självklarhet för studenter.

Lärosätenas nuvarande förebyggande arbete är inte effektivt för att motverka studenters psykiska ohälsa. Regeringen har utrett frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra möjligheten för studenter som blir sjuka att tillfriskna och avklara sina studier inom en rimlig tidsram. Förslagen ligger på bordet, färdiga för att genomföras. Samtidigt insjuknar fler och fler i psykisk ohälsa, ett problem som är i många fall är lätt att förebygga men svårt att bota. Nu vill vi se konkreta handlingar och krafttag mot den psykiska ohälsan. En god start är att förtydliga rehabiliteringsansvaret för sjukskrivna studenter. Det tjänar både individen och samhället på.

Mimmi Rönnqvist
Ordförande, Saco studentråd

Anton Johansson
Ordförande, Liberala Studenter

Debattartikel i Ergo 30 september 2019.

Publicerad: 2019-09-30

Senast uppdaterad: 2019-11-04

Dela sidan