Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Arbetsgivare i Norden måste skapa trygga jobb för unga

Coronapandemin har ökat otryggheten för kommande generationer. Innovativa lösningar krävs från parterna att vända utvecklingen, skriver Saco studentråd tillsammans med NFS - Nordens Fackliga Samorganisation, STTK Finland och STTKs studerande.

Den globala pandemin har haft en negativ inverkan på hela arbetsmarknaden i synnerhet för de som står längst från arbetsmarknaden och de yngre generationerna. De nästkommande generationerna riskerar mer orättvisa arbetsvillkor allteftersom de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin blir allt tydligare.

Detta tillsammans med klimatkrisen som också leder till omställning på arbetsmarknaden, kräver innovativa lösningar för att skapa framgångsrika alternativ.

Regeringar, mellanstatliga organisationer som Nordiska ministerrådet och arbetsmarknadens parter spelar en nyckelroll och har ett ansvar. Detta för att hitta lösningar som säkerställer en framtid med anständiga arbetsvillkor för alla.

Klyftan ökar

Många branscher har påverkats av pandemin, framförallt branscher där många ungdomar får sina första jobb, till exempel inom turism- eller restaurangbranscherna. Redan innan pandemin såg vi en ökande trend av osäkra arbetsvillkor och låga löner i många jobb.

Gigekonomins framväxt har för många skapat större osäkerhet på arbetsmarknaden och klyftan mellan de med fast respektive tillfällig anställning har ökat.

Det finns en överhängande risk att en stor del av befolkningen, inklusive ungdomar och andra som står långt från anständiga och trygga villkor, kommer att stå längre från arbetsmarknaden.

Det är viktigt att ta itu med dessa utmaningar på ett tidigt stadium, för att finna lösningar så nya generationer kan integreras på arbetsmarknaden med anständiga villkor.

Utbildning är nyckeln för att uppnå en stabil arbetsmarknad. Genom att ge individer möjlighet till vidareutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling säkerställer vi ett livslångt lärande och kompetensförsörjning. Det är lika viktigt att få tillgång till rätt utbildning och yrkesutbildning på ett tidigt stadium vid inträdet på arbetsmarknaden.

Plattformsarbetet ökar

I den rådande situationen har många tillbringat över ett år hemmavid, då traditionella former för utbildning och lärande inte har varit möjliga och det har inte heller funnits möjligheter att utveckla praktiska färdigheter. Det är viktigt att rätt investeringar görs för att överbrygga denna klyfta.

Vikten av lika möjligheter, utbildning och livslångt lärande för alla är avgörande. Arbetsmarknadens parter måste säkerställa att vi har en arbetsmarknad med bra arbetsvillkor och trygga arbetstagare.

Nu när vi ser en ökning av plattformsarbete måste parterna säkerställa att enskilda arbetstagares rättigheter skyddas och att villkoren är reglerade på samma sätt som på den övriga arbetsmarknaden.

Under de närmaste årtiondena kommer det att behövas nya arbetstagare i olika branscher och därför är det viktigt att ungdomar har tillgång till bra information. Vi anser att rätten att välja utbildning är av ytterst vikt för att motivera arbetstagare.

Prioritera arbetsmarknad

Bra information om arbetsmarknadens villkor och utbildningsmöjligheter hjälper enskilda individer att göra medvetna val. Det behövs verktyg för att säkerställa att ingen lämnas utanför arbetsmarknaden, framför allt för de nuvarande och framtida generationerna.

Vi vet att arbetslöshet tidigt i arbetslivet har en bestående och negativ inverkan på löneutvecklingen, genom hela arbetslivet. 

Det är svårt att få ett bostadslån utan fast anställning och det är svårare att bilda familj. Externa faktorer skapar också effekter på arbetsmarknaden som gör att det uppstår obalans mellan könen. 

Vi anser att bästa sättet att ta sig an utmaningarna är att regeringar prioriterar arbetsmarknadsfrågor och skapar arbetstillfällen i samverkan med starka sociala parter på arbetsmarknaden. Arbetsgivare som är villiga att investera i individers möjligheter är den bästa vägen ur pandemin och även för att möta andra utmaningar som arbetsmarknaden står inför i en föränderlig värld.

Nordiska ministerrådet behövs

Vi kräver att våra nordiska regeringar och parlament vidtar åtgärder för att se till att vi har en stark nordisk modell med gränsöverskridande samarbete. Detta måste också fungera under svåra tider för att säkerställa att nästkommande generationer är utrustade för inträde på arbetsmarknaden.

Nordiska ministerrådet har en viktig funktion för att garantera en välfungerande gemensam nordisk arbetsmarknad, särskilt i kristider.

Vi uppmanar också arbetsgivarorganisationerna i Norden att engagera sig i arbetsmarknadsdialog, inom alla branscher, tillsammans med fackförbunden för att varje individ ska ha tillgång till arbetsmarknaden, möjlighet till heltidsanställning och utbildning för att ett hållbart arbetsliv.

Antti Palola, ordförande för NFS - Nordens Fackliga Samorganisation, och STTK Finland
Maja Straht, vice ordförande för Saco studentråd och representant Nordvision, det nordiska fackliga ungdomssamarbetet
Markus Kutvonen, ordförande för STTKs studerande och representant Nordvision, det nordiska fackliga ungdomssamarbetet

Debattartikel införd i Arbetet, 7 oktober 2021.

 

Publicerad: 2021-10-07

Senast uppdaterad: 2021-10-07

Dela sidan