Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Hela utbildningskedjan måste fungera

Högskolan har expanderat kraftigt, samtidigt som många studenter har svårigheter att ta sig igenom sina utbildningar. För att förbättra studenternas förkunskaper krävs insatser tidigt i utbildningskedjan. Det behövs en jämlik skola av hög kvalitet och bättre förutsättningar för informerade beslut kring studievalet, skriver företrädare för Saco och Saco studentråd.

Det behövs en jämlik skola av hög kvalitet och bättre förutsättningar för informerade beslut kring studievalet. Expansionen av högskoleplatser har skett utan att vissa centrala utmaningar kopplat till utökningen av studieplatser har adresserats. Bara ungefär hälften av alla som påbörjar ingenjörsstudier tar examen och endast drygt sex av tio av alla lärarstudenter blir färdiga lärare. Många som undervisar i högre utbildning vittnar om bristande kunskaper hos nya studenter som en förklaring till många av de tidiga avhoppen.

Ökningen av antalet högskoleplatser har ytterligare tydliggjort behovet av att satsa på hela utbildningskedjan för att fler ska klara av sin utbildning. Resurserna måste självklart öka till den högre utbildningen, men bättre förkunskaper måste tas hand om tidigare i utbildningskedjan. Saco och Saco studentråd vill särskilt lyfta följande:

Låt staten ta över huvudansvaret för skolan och dess finansiering. En likvärdig skola av hög kvalitet är basen i ett starkt kunskapssamhälle. Skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. För att garantera likvärdighet i skolan där alla ges möjlighet att tillgodose sig tillräckliga kunskaper behöver staten ta huvudansvar för skolan och dess finansiering. Resurserna måste fördelas efter behov.

Belöna kunskap och kunskapsutveckling i gymnasieskolan. En strävan mot likvärdighet i skolan förutsätter en målsättning att alla elever ska ha tillgång till en skola som håller samma höga kvalitet. Att rätt kompetenser finns vid studiestarten på högskola eller universitet är inte lärosätets ansvar. I grund och botten är det inte heller den individuella studentens ansvar, även om goda förkunskaper självklart kräver ett starkt personligt engagemang. För att blivande högskolestudenter ska vara väl förberedda för högre studier krävs att gymnasieskolan utrustar studenter med rätt förkunskaper för högre studier.

Införandet av ämnesbetyg är ett steg i rätt riktning – det ger större möjligheter att betygsätta kunskapsnivåer och kunskapsutveckling när eleven betygsätts på sina kunskaper i slutet av studietiden snarare än kontinuerligt under gymnasiestudierna. Att fler ges möjlighet att läsa in högskolebehörighet är också positivt då det breddar urvalet till högre utbildning.

Studie- och yrkesvägledningen är avgörande. För en blivande student kan det vara svårt att navigera bland utbildningsval. Utan tillräckligt stöd från studie- och yrkesvägledare blir det lättare att påverkas av sin omgivning i sitt utbildningsval snarare än egna preferenser och förutsättningar. Mer resurser borde gå till att stötta studenter att välja rätt utbildning beroende på existerande förutsättningar och kunskaper. Personer som behöver byta utbildning mitt i är ett stort resursslöseri både för individen och för samhället.

Om den högre utbildningen ska fortsätta vara dimensionerad som den är idag kräver det stora satsningar på hela utbildningskedjan. För att få kvalificerad arbetskraft krävs det att förberedelserna för högre utbildning börjar tidigt. Det kräver en jämlik skola av hög kvalitet och att studenter får goda förutsättningar att göra informerade beslut kring sina studieval.

Albert Ohlin,
ordförande Saco studentråd

Göran Arrius,
ordförande Saco

Debattartikeln är publicerad i tidningen Manus Nr 3 2022.

Publicerad: 2022-09-22

Senast uppdaterad: 2022-09-22

Dela sidan