Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Saco: Glöm inte studenterna i rekommendationerna

Precis som förra våren står Sveriges studenter nu redo att ta sitt ansvar för att stoppa smittspridningen. Men precis som att anställda ges ökade möjligheter till distansarbete behöver studenterna ökade möjligheter till distansstudier för att minska smittspridningen. Det skriver Göran Arrius, Saco och Albert Ohlin, Saco studentråd.

Bland regeringens rekommendationer från december för att minska smittspridningen återfinns direktiv om att lärosäten ska undvika större samlingar och att vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer. Den 10 januari aviserade regeringen att lärosätena dessutom kan använda distansstudier som ett verktyg för att minska smittspridningen. Studenter ska alltså än en gång bära ansvaret för att minska smittspridningen.

Under rådande omständigheter är det naturligt att alla tar sitt ansvar, inklusive studenterna vid Sveriges lärosäten. Men det ställer krav på beslutsfattare att skapa rätt förutsättningar för personer att kunna ta ansvar. Avstånd i offentliga miljöer, små samlingar i föreläsningssalarna och användandet av distansstudier kommer med stor sannolikhet att innebära omställda studieformer för väldigt många.

Krävs hybridlösningar

Regeringens föreslagna åtgärder innefattar både rekommendationer om nya begränsningar för individer men även åtgärder för att underlätta för yrkesverksamma att stanna hemma vid symptom. Arbetsgivare rekommenderas möjliggöra för anställda att arbeta hemifrån och staten kommer att ersätta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader.

Regeringen bör tillskjuta mer resurser till lärosätena för att snabbt kunna införa hybridlösningar vid föreläsningar och seminarier.

Liknande anpassningsmöjligheter för Sveriges studenter har inte aviserats. För att restriktionerna ska kunna efterlevas utan att göra avkall på studiekvaliteten kommer lärosätena behöva anpassa undervisningen.

Det är självklart väldigt viktigt att de studenter som valt på plats-studier och är symptomfria i längsta möjliga mån ges möjlighet att studera på plats. Lika viktigt är det att de studenter som har symptom eller av andra coronarelaterade anledningar inte kan närvara på plats ges möjlighet att tillgodose sig studieinnehållet på ett bra sätt.

Det ställer krav på lärosätena att snabbt anpassa studierna till hybridlösningar, där närvaro både på plats och på distans möjliggörs. För att kunna göra det kommer lärosätena att behöva utökade resurser.

Brister i studenthälsan

Som en följd av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar om högskolans omställning till distansstudier våren 2021 vet vi att en ökad mängd distansstudier ledde till ökade känslor av ensamhet bland Sveriges studenter. Vi vet också att det finns brister i studenthälsan vid vissa lärosäten – inte minst vad gäller tillgången för distansstudenter. Regeringen har påbörjat ett arbete för att ta fram en gemensam plattform för studenthälsan och det är angeläget att det här arbetet påskyndas.

Ge ökade möjligheter

Saco studentråd och Saco anser därför att regeringen bör:

  • Ge lärosätena i uppdrag att så långt som möjligt möjliggöra hybridstudier för studenter.

  • Tillskjuta mer resurser till lärosätena för att snabbt kunna införa hybridlösningar vid föreläsningar och seminarier.

  • Påskynda arbetet med framtagandet av en gemensam plattform för studenthälsan.

Precis som förra våren står den överväldigande majoriteten av Sveriges studenter redo att ta sitt ansvar för att stoppa smittspridningen. Men precis som att Sveriges anställda ges ökade möjligheter till distansarbete behöver Sveriges studenter åtgärder för att underlätta ansvarstagande för att minska smittspridningen.

Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd
Göran Arrius, ordförande Saco

Debattartikel införd i Altinget 11 januari 2022

Publicerad: 2022-01-11

Senast uppdaterad: 2022-01-11

Dela sidan