Lärare/Forskare vid universitet och högskola

Universitetslärare, forskare och doktorander forskar och undervisar vid universitet och högskolor.

Senast uppdaterad: Tisdag 6 sep 2022

Kort om lärare/forskare vid universitet och högskolor


Det finns många alternativ att välja mellan för dig som vill satsa på en karriär inom utbildningsväsendet. Som universitetslärare eller doktorand forskar och undervisar du vid universitet och högskolor. Med forskare avses en person som bedriver vetenskapliga studier med målsättning att få nya kunskaper.

Professorer, lektorer och adjunkter undervisar också vid sidan av forskningen och är fast anställda. Postdoktorer, adjungerade lärare och gästprofessorer har däremot alltid har en tidsbegränsad anställning.

För att undervisa på högskolenivå krävs doktorsexamen (ej för adjunktsbefattningar), det vill säga minst 8 års högskolestudier. Därefter meriterar du dig vidare vetenskapligt och pedagogiskt inom ditt ämne.

Jobbet


Hur är lönen?

I september år 2021 var medianlönen för doktorander och de sex huvudkategorierna lärare/forskare (grundlön per månad utan lönetillägg):

  • Doktorand 30 859 kr
  • Postdoktor 37 823 kr
  • Forskarassistent/Biträdande lektor 45 707 kr
  • Forskare 43 923 kr
  • Universitetsadjunkt 42 004 kr
  • Universitetslektor 50 585 kr
  • Professor 69 119 kr

Då lönesättningen är individuell kan lönen variera förhållandevis mycket inom respektive lärarkategori, bland annat beroende på ämnesområdet.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar

Finns det jobb?

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben inom många ämnen, men inom andra råder stor brist på disputerade lärare.

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden inom de flesta ämnen.

Vad jobbar forskare med?


Professor

Professorers huvuduppgifter är att ägna sig åt forskning, utbildning och handledning av doktorander. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet väsentligt utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet.

Lektor

Lektorer arbetar med forskning, undervisning och handledning av doktorander och tyngdpunkten i arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer. Somliga sysslar främst med undervisning på de lägre nivåerna medan andra mest arbetar med forskning/forskarutbildning. Behörighetskravet är doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller speciell skicklighet i ett annat yrke samt pedagogisk skicklighet.

Adjunkt

Adjunkter har undervisning inom de två lägre nivåerna som huvuduppgift. Behörighetskraven för adjunkter bestäms av varje lärosäte.

Meriteringsanställning/Postdoktorsbefattning

Man kan anställas på en så kallad meriteringsanställning för att meritera sig främst vetenskapligt efter doktorsexamen under fyra till sex år. Titeln på anställningen varierar mellan olika lärosäten men vanligast är biträdande lektor eller forskarassistent. Det finns också postdoktorsbefattningar för meritering efter doktorsexamen. En sådan anställning omfattar normalt högst två år. En sådan anställning, som riktar sig till nydisputerade, kan också helt eller delvis förläggas till ett utländskt lärosäte.

Doktorand

En anställning som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen, men en mindre del undervisning eller annat institutionsarbete kan ingå. En doktorand som har utbildningsbidrag för doktorander kan kombinera detta med en deltidsanställning som assistent med uppgifter inom undervisning eller annat institutionsarbete.

Totalt arbetade motsvarande cirka 30 000 helårspersoner med undervisning och forskning vid de svenska lärosätena under 2017. Därtill fanns motsvarande cirka 10 000 heltidsdoktorander. Som lärare eller forskare kan man förutom att arbeta inom universitet och högskolor också arbeta inom den offentliga sektorn eller inom privat näringsliv. Efterfrågan på forskarutbildade borde i takt med ökade kvalifikationskrav öka i framtiden, särskilt inom den privata sektorn.

Har du en utländsk doktorsexamen?

I de flesta fall bedöms en utländsk doktorsexamen motsvara en svensk doktorsexamen. Kontakta Universitets- och högskolerådet för en bedömning. 

Jobba utomlands med en svensk doktorsexamen

I de flesta fall bedöms svenska doktorsexamina motsvara utländska doktorsexamina. Andra krav, till exempel på medborgarskap vid statliga anställningar, kan dock göra att anställning som universitetslärare utomlands inte alltid är möjlig för en svensk medborgare.

Utbildning


Normalt krävs doktorsexamen (ej för adjunktsbefattningar), det vill säga sammanlagt minst 8 års högskolestudier. Därefter meriterar man sig vidare vetenskapligt och pedagogiskt inom sitt ämne.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildning på forskarnivå bedrivs inom det ämne man väljer att studera.

Här kan du studera

Samtliga universitet och högskolor erbjuder utbildning på grundnivån, de flesta lärosäten också på avancerad nivå. Universiteten och vissa högskolor ger också forskarutbildning.

Behörighet

För den grundläggande högskoleutbildningen krävs de behörighetskrav som gäller för respektive högskoleutbildning. För utbildning på avancerad nivå och forskarnivå gäller dels de grundläggande behörighetskraven, dels de särskilda behörighetskrav som gäller för respektive utbildning/ämne. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder både när du studerar på grundnivå och avancerad nivå. På forskarnivå är möjligheterna normalt sett ännu större.


Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför.

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

www.sulf.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se