Remissök

Remissvar eller yttranden över statliga utredningar.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 50 träffar.

Remissvar: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco studentråd lyfter vikten av studenters trygghet också måste prioriteras i trygghetssystemen.

Remissvar: Tryggare villkor för doktorander

Onsdag 22 jun 2016

Remissvar Saco studentråd välkomnar utredningens förslag om att ta bort utbildningsbidraget för doktorander liksom förslaget att fasa ut användningen av stipendier som ersättning för arbete. Det är vår ståndpunkt att alla doktorander ska erbjudas anställning från första utbildningsdagen. Saco studentråd önskar att utredningen hade gått längre vad gäller frågan om stipendier.

Remissvar: Låt fler forma framtiden!

Onsdag 22 jun 2016

Remissvar Saco studentråd välkomnar att Demokratiutredningen så tydligt slår fast att högskolan är en unik arena för öppen demokratisk debatt, och att det därför är viktigt att olika organiserade intressen har förutsättningar att vara verksamma vid högskolan.

Yttrande inför forskningspropositionen: Gör studenter till brygga mellan forskning, innovation och samhälle

Onsdag 4 nov 2015

Remissvar Med en god forsknings- och arbetsanknytning i all högre utbildning skulle studenter kunna bilda en brygga mellan samhälle, arbetsliv och akademi. Idag är samverkan inom utbildningen ett underutnyttjat medel för att nå ut med den kunskap som produceras på landets lärosäten. Dessutom brister villkoren för doktorander och forskningsanställda, något som påverkar utbildningen negativt.

Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Måndag 17 aug 2015

Remissvar Saco studentråd välkomnar de förslag och överväganden kommittén för fram gällande studenter. En kortad karenstid, möjlighet till deltidssjukskrivning, ett förtydligat rehabiliteringsansvar och möjlighet till ekonomiskt stöd efter examen är efterlängtade reformer som skulle bidra till en tryggare studietid och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi är mycket positiva till att studentrådets förslag på matchningslån utreds. Detta remissvar innehåller Saco studentråds synpunkter på kommitténs överväganden och förslag. Remissvaret belyser även ytterligare ett antal situationer där studenternas trygghet kan stärkas för att främja en snabb återgång till studier. Ladda ned remissvaret i sin helhet genom att klicka på länken till höger.

Remissvar: Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH)

Torsdag 7 maj 2015

Remissvar Saco studentråd ställer sig positiva till huvuddragen i förslaget. Studentrådet ser tydliga fördelar med att lärosätets egen kvalitetssäkring står i fokus och att studenternas delaktighet och inflytande kommer vara fortsatt prioriterat. Saco studentråd vill med detta yttrande lyfta ett antal synpunkter gällande jämförbarheten, hur utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet ska utvärderas samt studenternas förutsättningar att studera. Läs remissvaret i sin helhet genom att klicka på länken till höger.

Remissvar: Ändring i Centrala studiestödsnämndens (CSN) föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

Fredag 27 mar 2015

Remissvar Saco studentråd är i stort positiva till de förändringar som CSN föreslår. I detta remissvar vill Saco studentråd särskilt lyfta fram behovet av flexibla utbetalningar vid utlandsstudier och vikten av att motverka överskuldsättning samt säkerställa att studenter som betalar studieavgifter kan fullfölja sin utbildning. Ladda ned remissen i sin helhet genom att klicka på länken till höger.

Remissvar Åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (U2014/4061/SF)

Onsdag 17 sep 2014
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Förslaget är övervägande positivt. Det finns dock en risk att det slår mot dem som på grund av få arbetsinkomster har låg pension. För att skydda dem föreslår vi att lagändringen inte gäller den som får garantipension.

Remissvar: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Tisdag 19 aug 2014
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att yttra sig över promemorian "Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning" (U2014/3798/UH).

Remissvar: Saco Studentråds yttrande avseende pensionsåldersutredningen

Måndag 10 mar 2014
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen SOU 2013:25, Åtgärder för ett längre arbetsliv. Detta yttrande berör främst de delar av utredningen som behandlar frågor kopplade till utbildningssystemet. I övrigt står vi bakom Sacos svar på remissen.