Bättre villkor för doktorander ett steg i rätt riktning

Det är bra att regeringen vill förbättra villkoren för doktorander. Ännu bättre vore om regeringen tog steget fullt ut och avskaffade utbildningsbidragen och införde fyraåriga doktorandtjänster. Regeringen bör också skicka med pengar som täcker universitet och högskolors ökade kostnader för doktorandutbildningen

Publicerad: Måndag 18 jun 2012

Senast uppdaterad: Söndag 26 okt 2014

Det skriver Saco i sitt remissvar på utbildningsdepartementets promemoria: "Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för".

Goda villkor för doktorander är naturligtvis avgörande för rekryteringen och kvaliteten på forskningen. Därför borde det vara självklart att doktorander ska omfattas av samma sociala skyddsnät som andra anställda på lärosätena.

"Därför är förslaget om att göra om utbildningsbidraget till en doktorandtjänst när tre år återstår till doktorsexamen ett fall framåt. Men det vore ännu bättre om utbildningsbidraget slopades och fyraåriga doktorandtjänster infördes", säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Saco välkomnar förslaget att rättigheten att få utbildningsbidraget förlängt vid exempelvis sjukdom läggs fast i en förordning. Förslaget om en försäkring för de doktorander som finansieras via stipendier är en riktig princip, men i promemorian är det är oklart vad försäkringen ska täcka.

"Det hade varit bra om utbildningsdepartementet tagit ett helhetsgrepp om problemet med bristen på social trygghet för stipendiater. Många stipendiater, framför allt utländska, har också stipendier som är på en oskäligt låg nivå och deras situation måste utredas mer och förbättras", säger Sacos forskningsansvarige Linda Simonsen.

Saco underkänner promemorians utgångspunkt att de ökade kostnaderna ska finansieras inom befintliga ramanslag.

"Många universitet och högskolor är redan idag hårt pressade och har små möjligheter att göra långsiktiga anställningar. Därför är det rimligt att lärosätena kompenseras för de ökade kostnaderna genom en motsvarande ökning av de direkta anslagen", säger Göran Arrius.

Läs remissvaret

Frågor

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Linda Simonsen, forskningsansvarig Saco, 072-227 37 86
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72