Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Motioner

Vad är en motion? Hur gör jag när jag motionerar till kongressen? Vem får lämna motioner till kongressen? Här finns svaren på dina motionsfrågor!

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som en studentsektion eller en enskild medlem i en studentsektion kan lägga till Saco studentråds kongress. En motion behandlar ärenden som motionären vill ska hamna på Saco studentråds kongress dagordning. 

Vem/vilka kan skriva motioner?

Motion till ordinarie kongress kan lämnas in av studentsektionerna samt enskilda medlemmar. Var tydliga med om det skickas från hela studentsektionen eller från enskild medlem på varje enskild motion!

När ska motionerna skickas in?

Enligt Saco studentråds stadga måste motion som ska behandlas av kongress varit Saco studentråds styrelse tillhanda senast sex (6) veckor före kongress. Det innebär att vi behöver få in motionerna senast den 5 april. Maila motionerna till student@saco.se. Motionssvaren kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar innan kongressen.

Vad kan motioner handla om?

  • Förslag till ändring av Saco studentråds stadga
  • Saco studentråds politiska program
  • Verksamhetsplanen
  • Valberedningens arbetsordning

Hur ska en motion vara utformad?

Det är enkelt att skriva en motion. Fundera först på vad du vill och hur detta ska åstadkommas. Tänk sedan på:

  • Att motionen i inledningen bör ge en kort bakgrund om det område som motionen behandlar.
  • Att ni därefter bör beskriva varför ni tycker att Saco studentråd ska arbeta med frågan samt hur Saco studentråd bör gå tillväga i detta arbete.
  • Att sammanfatta vad ni tycker att kongressen ska besluta i så kallade att-satser.
  • Att skriva vilka ni är som lämnar förslaget.
  • Att skriva kortfattat! Ert förslag har större chans att gå igenom om det är kort och koncist.

Hur du skriver en motion

1. Fundera. 
Börja med att fundera över vad du tycker att Saco studentråd bör arbeta med eller tycka och varför Saco studentråd bör arbeta med detta eller tycka detta.

2. Rubrik. 
Alla motioner ska ha en tydlig och informativ rubrik som talar om vad motionen handlar om.

3. Inledning.
Börja med några rader där du förklarar bakgrunden till motionen.

4. Motivering. 
Varför ska Saco studentråd arbeta med frågan? Vad vill du att kongressen ska besluta?

5. Att-sats.
Avsluta din motion med en så kallad att-sats som talar om vad du tycker att kongressen ska besluta. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser. Tänk på att att-satsen ska vara utformad så att det framgår vad som ska hända ifall motionen bifalles. Brödtexten kommer att försvinna från motionen när den är bifallen och endast att-satsen kommer att vara kvar.

Vad händer sen?

Saco studentråds styrelse kommer att ge ett skriftligt svar på motionen som skickas med handlingarna till kongressen. Kongressen kommer sedan att diskutera motionen och komma till ett beslut. 

Vad betyder styrelsens olika svar?

Saco studentråds styrelse svarar på samliga motioner som kommit in på ett korrekt sätt före motionsstoppet. Svaren består av en text som förklarar det förslag till beslut man förespråkar. Styrelsens yttrande är inte beslutande utan är en rekommendation till kongressen i vad styrelsen tycker bör beslutas, kongressen behöver inte besluta så som styrelsen rekommenderar.

Det finns tre olika sätt styrelsen kan föreslå att kongressen ska besluta kring motionen. En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad.

1. Bifall: Om styrelsen föreslår bifall betyder det att styrelsen tycker att kongressen ska besluta i enlighet med motionen.
2. Avslag: Om styrelsen föreslår avslag betyder det att styrelsen tycker att kongressen ska motsätta sig motionen.
3. Vara besvarad: Om styrelsen anser motionen vara besvarad betyder det att styrelsen tagit till sig det motionären föreslagit, till exempel en att-sats till verksamhetsplanen, men att styrelsen valt att av någon anledning omformulera den något. Det kan också innebära att styrelsen hänvisar till en proposition som man anser täcker det område motionären pekar på, att punkterna omfattas av det politiska programmet eller att styrelsen anser att Saco studentråd redan driver frågan på annat sätt.

Kontaktperson

Colin Andersson Vice ordförande i Saco studentråds styrelse colin.andersson@saco.se 076-117 26 80
Publicerad: 2024-02-21

Senast uppdaterad: 2024-02-21

Dela sidan