Var och hur arbetar en bibliotekarie

Bibliotekarie vid folkbibliotek

Bibliotekarier som jobbar på ett folkbibliotek ger, som på andra typer av bibliotek, biblioteksservice åt de människor som använder biblioteket. Den som jobbar på ett folkbibliotek har ett särskilt uppdrag som omfattar lässtimulans, tillgänglighet till information och litteratur, och delaktighet. En viktig uppgift är att hjälpa människor att ta del av samhällets tjänster som finns på nätet; det kan handla om att förklara hur du skaffar en e-legitimation och hur du använder den när du ska deklarera.

I arbetsuppgifterna ingår ofta att utbilda och handleda människor i att söka information effektivt. Det kan också handla om att förmedla upplevelser av olika slag, framförallt inom kultur och utbildningsområdet. Folkbibliotekarien kan även ha ansvar för att anordna författarträffar, läsecirklar och andra lässtimulerande aktiviteter. Vissa bibliotekarier jobbar främst med barn och är experter på hur barns läsvanor kan stärkas; de har ofta titeln barnbibliotekarie.

Tidigare benämndes bibliotekarier som arbetar på ett folkbibliotek för folkbibliotekarier. Idag har de flesta mer specialiserade yrkestitlar som socialbibliotekarie, it-bibliotekarie eller pr-bibliotekarie.

Bibliotekarie vid utbildningsbibliotek

(skol- och gymnasiebibliotekarie samt bibliotekarie vid universitet och högskola)
Bibliotekarier vid utbildningsbibliotek kan till exempel ha skolbibliotek som arbetsplats och kan då jobba med elever från förskoleklass upp till gymnasiet, eller med studenter och forskare på en högskola eller ett universitet. Som bibliotekarie vid ett utbildningsbibliotek jobbar du i ett tydligt pedagogiskt sammanhang, i samverkan med lärare för att utveckla och stödja barns och ungdomars lärande. Det pedagogiska sammanhanget kräver en pedagogisk kompetens i och med att det ofta ingår i arbetsuppgifterna att ha undervisning kring sökmetoder, källkritik, upphovsrätt mm. I arbetet med forskare kan arbetet handla om att söka rätt på källor och bedöma deras värde.

För skol- och gymnasiebibliotekarier ingår läsutveckling och lässtimulans som en stor och viktig arbetsuppgift, en annan är att utveckla elevers digitala kompetens. Till skillnad från det läsfrämjande arbetet i folkbiblioteken måste du som skolbibliotekarie på ett tydligt sätt utgå och förhålla dig till skolans styrdokument, så som läroplan och likabehandlingsplan. Skolbibliotekarier är numera ett bristyrke, både för nyutexaminerade och för erfarna.

Länsbibliotekarie/bibliotekskonsulent

Ett läns- eller regionbibliotek har som viktigaste uppgift att samordna utvecklingsinsatser för biblioteksverksamheten i ett län eller region. Länsbibliotekarien, som är chef för länsbiblioteket, har ett ansvar för att leda och delta i regionala, nationella och internationella samarbeten och nätverk. Omvärldsbevakning, kompletterande medieförsörjning och att delta i det offentliga samtalet om biblioteksfrågor är också viktiga uppgifter.

Som bibliotekskonsulent, och anställd vid läns- eller regionbiblioteket, arbetar du med utvecklingsfrågor på länsnivå. Vilka frågor du arbetar med beror på din bakgrund och kompetens men det kan handla om att fungera som ett stöd eller bollplank när en skola ska bygga upp ett skolbibliotek eller att utföra en utredning åt en kommun som vill se över hur biblioteksverksamheten fungerar.

För att jobba som länsbibliotekarie eller bibliotekskonsulent krävs tidigare erfarenhet av biblioteksarbete. Istället för termen konsulent används ibland utvecklingsledare.

Företagsbibliotekarie

Som företagsbibliotekarie är du anställd på ett företag eller av en organisation och fungerar som informationsexperten på plats. De flesta företagsbibliotek har bytt namn och vanligare idag är att du som företagsbibliotekarie jobbar på enheter med namn som "Business intelligence" eller "Technology intelligence".

Som företagsbibliotekarie har du som uppgift, precis som på andra bibliotek, att tillgodose användarnas informationsbehov, att utbilda andra delar av organisationen och att systematisera den information som används.