Inredningsarkitekt

Som inredningsarkitekt ritar du både möbler och gestaltar rum, genom bland annat färg- och materialval. Läs mer för att ta reda på om inredningsarkitektyrket är något för dig.

Senast uppdaterad: Tisdag 28 nov 2023

Kort om inredingsarkitekt


Som inredningsarkitekt formger du rum. Dina arbetsverktyg är färg, tapeter, golv, textilier och möbler. Du tar fram ritningar och modeller och beräknar även vad det kommer att kosta att inreda lokalen. En del inredningsarkitekter arbetar specifikt med att rita möbler och annan inredning. Majoriteten av Sveriges inredningsarkitekter jobbar inom den privata sektorn på arkitekt- eller inredningsarkitektföretag. Ett fåtal är kommunalt eller statligt anställda.

Du kan läsa till inredningsarkitekt på Konstfack i Stockholm och HDK i Göteborg. Utbildningen är fem år lång och består av en tre-årig kandidat och en två-årig master. Du söker med hjälp av antagningsprov.

Läs mer om de andra arkitektyrkena: arkitekt (byggnadsarkitekt), landskapsarkitekt och planeringsarkitekt för att vara säker på att du väljer rätt inriktning från första början.

Jobbet


Vilken lön har inredningsarkitekter?

Det finns olika parametrar som påverkar lönen. Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt).

Medianlönen för nyutexaminerade (2022) är 33 200 kronor per månad. Medianlönen cirka 10 år efter examen är 45 400 kronor per månad och 52 200 kronor cirka 20 år efter examen.  

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för inredingsarkitekter?

Arbetsmarknaden idag

Sammantaget är det under rådande lågkonjunktur i byggsektorn stor konkurrens för nyexaminerade arkitekter. Arbetslösheten för de av Sveriges arkitekters medlemmar som är med i a-kassan AEA har ökat kraftigt, från mycket låga nivåer i början av året till att under hösten 2023 ligga på cirka 5 %. Sveriges Arkitekters undersökning visar att många nyexaminerade har svårt att få jobb just nu. Arkitektbranschen är ett konjunkturkänsligt yrke med stora variationer i antal arbetstillfällen. Arkitekter ligger tidigt i plan- och byggprocessen så kårens arbetsmarknad är en temperaturmätare på byggandets utveckling som just nu viker nedåt på grund av lågkonjunkturen i landet. På några års sikt väntas dock efterfrågan öka igen.

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar inredingsarkitekter med?

Det finns omkring 600 inredningsarkitekter i Sverige där majoriteten arbetar inom den privata sektorn som anställda i arkitekt- eller inredningsarkitektföretag. Ett fåtal är kommunalt eller statligt anställda. 

En del inredningsarkitekter formger möbler, då ofta i kombination med att rita inredningar. Inredningsarkitekter kan också arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare. Det finns inte någon skarp gräns mellan den projekterande arkitektens och inredningsarkitektens arbetsuppgifter. Ofta samarbetar de i olika projekt.

Jobba utomlands med din svenska inredningsarkitektexamen

Gemensamt för alla arkitektyrken är att det finns goda möjligheter till en internationell karriär. För att arbeta som inredningarkitekt inom EU förekommer det inga speciella krav på specifik utbildning eftersom att det i många länder finns olika typer av inredningsarkitektutbildningar. Hur man definierar yrket kan även variera från land till land. Som inredningsarkitekt spelar därför din portfolio, där du visar upp dina projekt, större roll. 

Jobba i Sverige med en utländsk inredningsarkitektexamen

Inredningsarkitekt är inte en skyddad titel i Sverige. Det betyder att det är fritt fram för vem som helst att kalla sig inredningsarkitekt. Arbetsgivare förväntar sig dock att du har minst en kandidatutbildning men du anses vara färdig med studierna först efter fem år. Som komplement till examina i Sverige har Sveriges Arkitekters yrkestitlar. De fungerar som ett intyg för din utbildning och erfarenhet. Yrkestitlarna är skyddade varumärken och får endast användas av de som fått Sveriges Arkitekters erkännande samt är medlemmar i förbundet. 

Om du vill bli medlem i Sveriges Arkitekter måste du ha minst en kandidatexamen (tre års studier) som inredningsarkitekt på en arkitekturskola i Sverige eller på utländsk utbildning som motsvarar den svenska. Innan ansökan om medlemskap i Sveriges Arkitekter ska eventuell utländsk utbildning värderas av Universitets- och Högskolerådet, UHR. Om UHR bedömer att din utbildning motsvarar en svensk arkitektutbildning kvalificerar detta dig för ett medlemskap i Sveriges Arkitekter. Om utbildningen inte skulle vara godkänd, men du kan visa upp en lång erfarenhet inom yrket kan särskild ansökan prövas av Sveriges Arkitekters invalsnämnd. 

Ansökan om medlemskap finns på Sveriges Arkitekters hemsida. Där kan du också läsa mer om medlemsfördelar och medlemsavgifter. För företagare erbjuder Sveriges Arkitekter också anslutning till ArkitektService.

Utbildning


Inredningsarkitektur läser du på Konstfack i Stockholm eller Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg. Utbildningen innehåller mer konstnärliga studier och mindre teknik än andra arkitektutbildningar. Exempel på kurser är ergonomi, akustik och belysning. 

På Konstfack läser du kandidatprogrammet "Inredningsarkitektur & Möbeldesign". Förra året antogs 18 st studenter. Efter utbildningen kan du välja att söka vidare till Konstfacks masterprogram i design, inriktning rumslig gestaltning. Det finns även möjlighet till vidareutbildning. Kostfack erbjuder doktorsprogrammet Konst, teknik och design (KTD) i samarbete med KTH. Programmet tar sin utgångspunkt i samtidens stora samhällsutmaningar – såsom klimatpåverkan, urbaniseringsprocesser, migrationer, ökade sociala och ekonomiska klyftor och den krympande tillgången på icke-förnybara resurser.

På HDK läser du ett konstnärligt kandidatprogram i design. De tar emot ca 35-40 st studenter per år. För utbildningen på HDK behöver du inte veta vilken inriktning du vill fördjupa dig inom när du börjar studierna. Du formar din unika profil under utbildnigstiden. Om du dock vet från start att det är inredningsarkitektur som du vill läsa väljer du alltså kurser som inriktar sig mot rumsgestaltning och möbelformgivning. En kandidatexamen i design ger dig behörighet att söka vidare till masterutbildningar inom design. Det finns även möjlighet till att utbilda sig på forskarnivå på HDK inom design, konsthantverk och estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och motsvarar fyra års heltidsstudier.

Oberoende vilket läresäte du väljer har du efter din erhållna master, tillsammans med det treåriga kandidatprogrammet, möjlighet att söka yrkestiteln inredningsarkitekt hos fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Det är vanligt att man som student tar studieuppehåll ett eller två år för att praktisera. Under praktikperioden får du en inblick i arkitektarbetets olika skeden samt som du får insyn i närliggande arbetsområden. 

Behörighet

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå samt ett särskilt antagningsprov. Antagningsprovet innehåller bland annat arbetsprover från tidigare arbeten samt skriftlig motivering till varför du vill läsa till inredningsarkitekt. Urval görs på konstnärlig grund och om du går vidare kallas du in på intervju. De formella kraven är att du har fyllt 18 år, senast under det kalenderår då studierna påbörjas, samt att du har genomgått gymnasieskola eller motsvarande. Det är många som söker till inredningsarkitektur och många som antas har redan ett par års förberedande konstnärliga studier (på till exempel folkhögskola), men det är inget formellt krav.

Utlandsstudier

Det finns likvärdiga utbildningar i de flesta länder i västvärlden, men det finns också ett stort utbud av utbildningar som inte motsvarar de svenska. Dessa kan vara mer inriktade på exempelvis yrkena visual merchandiser eller dekoratörer. Vissa utbildningar som utger sig för att vara inredningsarkitekturbildningar är snarare att betrakta som förberedande utbildningar. 

Om du vill studera utomlands finns ett EU-direktiv som talar om vilka utbildningar som leder till en godkänd arkitektexamen. Du kan fråga skolan om dem är godkända enligt EU-direktivet. Om du funderar på en arkitektutbildning utomlands bör du även kontrollera med Universitets- och Högskolerådet om denna motsvarar en svensk utbildning. Tumregeln här är att den bör omfatta minst fem års studier på heltid (ej distans) och leda till en arkitektexamen. Alla utbildningar i Sverige ger möjlighet till utlandsstudier/utbytesstudier under en eller två terminer.


 

Sveriges Arkitekter är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se