Utbildning för att bli lärare

Det finns tre olika lärarexamina:

  • Grundlärare med tre inriktningar: årskurs F-3, årskurs 4-6 och fritidshem
  • Ämneslärare med två inriktningar: årskurs 7-9 och gymnasieskolan
  • Yrkeslärare med inriktning beroende på yrke

Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, kurser i pedagogik och metodik, didaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ute på skolorna.

Innehållet i lärarutbildningens är beroende av vilken skolform och vilka ämnen läraren ska undervisa i. Såväl undervisningsmetoder som undervisningens karaktär är under ständig förändring och utveckling. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen är därför mycket viktiga då den ger en uppfattning om yrket .

Utbildningens längd

Utbildningarna varierar mellan 1,5 år och 5,5 år beroende på inriktning:

Grundlärarprogrammet:
Inriktning fritidshem, 180 hp (3 år)
Inriktning förskoleklass, årskurs 1–3, 240 hp (4 år)
Inriktning årskurs 4–6, 240 hp (4 år)

Yrkeslärarprogrammet 90 hp (1,5 år)

Ämneslärarprogrammet:
Inriktning årskurs 7–9, 240-270 hp (4-4,5 år)
Inriktning gymnasieskolan, 300–330 hp (5–5,5 år)

För dig som redan läst ämnen vid universitet eller högskola finns möjlighet att läsa en kompleterande pedagogisk utbildning (KPU) om 90 högskolepoäng för att bli ämneslärare.

Inriktningar & vidareutbildning

För den som har en lärarexamen finns möjlighet att studera vidare inom sitt undervisningsämne eller pedagogik/didaktik. I vissa fall krävs ytterligare studier på avancerad (master) nivå innan forskarstudier kan påbörjas. Många lärosäten erbjuder särskilda forskarskolor för lärare, ibland i samverkan med skolhuvudmän vilket ger möjlighet till forskarstudier inom anställningen som lärare.

Den som är legitimerad lärare, har avlagt en examen på forskarnivå och under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet kan komma ifråga för en lektorstjänst. En lektor ska utöver den egna undervisningen, kunna sprida ämneskunskaper till andra lärare eller bedriva forskning som gynnar undervisningen. Som lektor får du ett statligt lönepåslag på 10 000 kronor i månaden.

Speciallärare eller specialpedagog

För den som har en lärarexamen och vill fördjupa sin kunskap och förmåga att arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd finns möjlighet att läsa en speciallärar- eller specialpedagogutbildning om 90 högskolepoäng (1,5 år).

Speciallärarutbildningen ges, till skillnad mot specialpedagogutbildningen, med olika specialiseringar beroende på den sökandes intresse, till exempel språk-, skriv- och läsutveckling eller utvecklingsstörning.

Här kan du studera

De allra flesta lärosätena i landet erbjuder någon form av lärarutbildning. Utbildningen vid de olika universiteten och högskolorna kan skilja sig något åt.

Det är viktigt att du tar kontakt med respektive universitet eller högskola eller sök bland examenstillstånden hos Universitetskanslersämbetet för att få mer detaljerad information om vad du kan läsa var.