Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: Skyddsombuden förtjänar att uppmärksammas alla dagar på året.

Vi har ställt frågor till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om hemarbete och arbetsmiljö och om hon har några råd till skyddsombuden.

Publicerad: Onsdag 21 okt 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 21 okt 2020

Många jobbar hemifrån nu under pandemin. Det gör arbetsmiljöarbetet svårare. Vilka krav tycker du att man kan ställa på arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön i hemmet?  
Arbetsgivaren är alltid ansvarig för din arbetsmiljö, även vid hemarbete. Det är ett lagreglerat ansvar som inte går att på något sätt frånsäga sig. Det blir oftast bäst när arbetsgivaren och den anställde pratar med varandra om vilka behov och krav som finns.  

Vilka risker ser du med att många tvingas jobba hemma under en längre tid?  
Omställning till distans- och hemarbete har också väckt frågor kring flexibilitet och oklara gränser mellan arbete och privatliv. Det kan innebära frihet för arbetstagare att planera och utföra arbetet på varierande tider och platser, men det kan också innebära att individer under hög arbetspress upplever det vara nödvändigt att arbeta utanför ordinarie eller överenskomna tids- och rumsramar. Gränsen mellan privatliv och arbetsliv blir mindre när rum och platser som tidigare var reserverade för privatliv nu används för arbete. Det blir också en utmaning att leda och fördela arbetet när arbete utförs på många olika platser då arbetsgivarens möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat.

Föreskrifterna för arbetsplatsens utformning ska inte längre gälla för platser som arbetsgivare inte har kontroll över. Blir det inte otydligt och ett steg i fel riktning?  
Arbetsgivaren är alltid ansvarig för din arbetsmiljö, även vid hemarbete. Samtidigt kan en arbetsgivare till exempel inte kräva en ombyggnad i någons privata hem och bestämmer därför inte över arbetsplatsen när du arbetar hemifrån. Vid hemarbete handlar det därför om att arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren ska bedöma om förutsättningarna finns för att du arbeta hemma och om det finns något som arbetsgivaren kan göra för att underlätta hemarbete. Skulle hemarbete innebära en risk för ohälsa måste arbetsgivaren vidta åtgärder. En sådan åtgärd skulle kunna vara att säga att arbetstagaren ska arbeta på den arbetsplats som arbetsgivaren erbjuder, som ett kontor. 

Skyddsombuden har själva en svår situation just nu, med mycket att göra och att driva arbetsmiljöarbetet på distans. Har du något att säga till dem idag på Skyddsombudens dag? 
Jag vill framför allt tacka. Skyddsombuden gör varje dag insatser för att vi alla ska känna oss trygga på jobbet. Att vi ska må bra, och kunna komma hem friska och hela vid slutet av arbetsdagen. Skyddsombuden förtjänar att uppmärksammas alla dagar på året.