Medskick till Strut-utredningen

Den 27 april 2017 beslutade regeringen att tillsätta utredningen "Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten", dir 2017:46. Till särskild utredare utsågs Pam Fredman. Utredaren ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Utredningens förslag ska redovisas senast den 1 februari 2019.

Publicerad: Fredag 19 okt 2018

Senast uppdaterad: Fredag 19 okt 2018

Saco studentråds medskick till Strut-utredningen: 

1. Kräv att lärosäten redovisar jämförbar information om utbildningars innehåll, kvalité och utfall.
Åtta av tio studenter ger sig in i högre studier för att få ett jobb, men många får inte ett kvalificerat jobb eller det jobb de hoppades på. Vi vill därför att alla utbildningars innehåll, kvalitet och utfall bör synliggöras för framtida studenter. Den här informationen är svåråtkomlig för studenter idag. Åtgärden skulle öka studenternas förutsättningar att få rätt jobb – istället för ett jobb, efter avslutad examen. Vilket ligger i hela samhällets intresse!

2. Skapa incitament för en strategisk syn på antagning och därigenom fler vägar in i högskolan.
Antagning måste bli en strategiskt viktig fråga för landets högskolor och universitet. Det är det inte idag. Lärosäten saknar incitament för att avsätta tid och pengar på det. Kvar står därför ett stelbent antagningssystem i jämförelse med hur andra länder väljer att testa studenters potential och motivation. Vi vill se en breddad rekrytering, genom fler vägar in i den högre utbildningen, som leder till en större mångfald i studentgrupperna.

3. Inför tydligare mål och öronmärkta resurser till utbildningssamverkan.
Lärosätenas samverkansarbete mellan utbildning och omgivande samhälle kräver tid och pengar. Idag saknar lärosäten incitament att arbeta med frågan. Utbildningssamverkan handlar både om att föra en dialog med näringslivet, och erbjuda arbetslivsanknytningsrelaterade aktiviteter till studenter. Åtgärder som säkerställer att utbildningar leder till kvalificerade och välmatchade arbeten efter examen.