Motionera - så funkar det

Hur gör jag när jag motionerar till kongressen? Vem får lämna motioner till kongressen? Vad är en motion? Här finns svaren på dina motionsfrågor.

Senast uppdaterad: Tisdag 12 okt 2021

Ladda ner materialet från motionsskolan.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som en studentsektion eller en enskild medlem i en studentsektion kan lägga till Saco studentråds kongress. En motion behandlar ärenden som motionären vill ska hamna på Saco studentråds kongress dagordning. Ärendet kan exempelvis handla om specifika saker Saco studentråds styrelse ska eller inte ska göra eller om vad Saco studentråd ska tycka eller inte tycka.

Alla studentsektioner eller motsvarande samt enskilda medlemmar har rätt att väcka motioner och frågor till kongressen.

När ska motionerna skickas in?

För att ha god tid att behandla motionerna, vill vi be er att skicka in dem senast den 1 april kl 24.00 (Det vill säga natten mot den 2:a). Alla motioner som skickas innan den 1 april kl. 24.00 kommer att behandlas. Maila motionerna till student@saco.se. Motionssvaren kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar innan kongressen.

Hur ska en motion vara utformad?

Det är enkelt att skriva en motion. Fundera först på vad du vill och hur detta ska åstadkommas. Tänk sedan på:

  • Att motionen i inledningen bör ge en kort bakgrund om det område som motionen behandlar.
  • Att ni därefter bör beskriva varför ni tycker att Saco studentråd ska arbeta med frågan samt hur Saco studentråd bör gå tillväga i detta arbete.
  • Att sammanfatta vad ni tycker att kongressen ska besluta i så kallade att-satser (exempel nedan).
  • Att skriva vilka ni är som lämnar förslaget.
  • Att skriva kortfattat! Ert förslag har större chans att gå igenom om det är kort och koncist.

I kongresshandlingarna som skickas ut till studentsektionerna kommer både motionen i sin helhet att finnas med samt styrelsens svar på densamma.

Recept på en god motion

1. Rubrik & ingress
Av överskriften ska det framgå att det är en motion till Saco studentråds kongress och vilken fråga det gäller. 

Skriv därefter ditt förbund samt ange i så korta ordalag som möjligt vad motionen handlar om. 

Exempel: Motion till Saco studentråds kongress, (din studentsektion), Ang. bristande kvalitet i den högre utbildningen 

2. Argumentation
Sedan skriver du en löpande text där du argumenterar för din sak. Varför borde man göra som du säger? 

Motionen ska avslutas med en att-sats (och precis som ett yrkande ska den gå att bifalla eller avslå). Var noga med att att-satsen verkligen föreslår något: 

Exempel:    ... att Saco studentråd ska verka för höjt fribelopp i studiemedelssystemet. 

Skriv inte ”tomma” att-satser utan något eget förslag till förändring:

Exempel:    ... att Saco studentråd fattar beslut i frågan. 

3. Tydlighet
Blanda inte två helt olika ämnen i en och samma motion utan dela hellre upp dem i flera motioner. Det gör det enklare när motionerna ska fördelas på torgen. Tänk även på att varje att-sats enbart ska innehålla ett förslag. Vill man att Saco studentråd ska verka för höjt fribelopp och höjt studiemedel bör de att-satserna delas upp i två. 

Exempel:    … att Saco studentråd ska verka för ett höjt fribelopp. 

… att Saco studentråd ska verka för ett höjt studiemedel.


Vad betyder styrelsens olika svar?

Saco studentråds styrelse svarar på samliga motioner som kommit in på ett korrekt sätt före motionsstoppet. Svaren består av en text som förklarar det förslag till beslut man förespråkar. Styrelsens yttrande är inte beslutande utan är en rekommendation till kongressen i vad styrelsen tycker bör beslutas, kongressen behöver inte besluta så som styrelsen rekommenderar.

Det finns tre olika sätt styrelsen kan föreslå att kongressen ska besluta kring motionen. En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad.

1. Bifall: Om styrelsen föreslår bifall betyder det att styrelsen tycker att kongressen ska besluta i enlighet med motionen.

2. Avslag: Om styrelsen föreslår avslag betyder det att styrelsen tycker att kongressen ska motsätta sig motionen.

3. Vara besvarad: Om styrelsen anser motionen vara besvarad betyder det att styrelsen tagit till sig det motionären föreslagit, till exempel en att-sats till verksamhetsplanen, men att styrelsen valt att av någon anledning omformulera den något. Det kan också innebära att styrelsen hänvisar till en proposition som man anser täcker det område motionären pekar på, att punkterna omfattas av det politiska programmet eller att styrelsen anser att Saco studentråd redan driver frågan på annat sätt.

Vad är en proposition?

En proposition är ett förslag som styrelsen lägger till kongressen. Det kan till exempel vara förslag på en ny verksamhetsplan, en stadgerevidering eller nytt politiskt program.