Saco studentråds kongress 2021

Kongressen är Saco studentråds högst beslutande organ och genomförs vanligtvis under en helg per år. På grund av rådande omständigheter kommer kongressen i år att genomföras digitalt.

Senast uppdaterad: Tisdag 12 okt 2021

Kongresshandlingar

Kongresshandlingarna kommer publiceras under Handlingar på denna webbplats den 22 april. 

Propositioner

Propositioner som lämnats av Saco studentråds styrelse kommer finnas att ladda ner under Handlingar.

Motioner

Motion till ordinarie kongress får väckas av studentsektion samt enskild medlem i en studentsektion. För att behandlas av kongressen ska motionen vara skriftlig och Saco studentråd tillhanda senast den 1 april 2022. Styrelsen ska lämna ett skriftligt yttrande över varje motion till kongressen.

Läs mer om hur du skriver en motion under Motioner.

Ledamöter

En mandatfördelning fastslås av Saco studentråds styrelse den 11 mars. Mandatfördelningen baseras på antalet studerandemedlemmar som respektive studentsektion innehar den 31 december året före kongress. Det här inkluderar även doktorandmedlemmar tillhörande Sveriges universitetslärare och forskare (SULF). Studentsektion tillhörande förbund som inträder i Saco eller studentsektion tillhörande förbund inom Saco som går samman, erhåller det antal mandat som den skulle ha disponerat om det nya förbundet tillhört Sacofederationen den 31 december året före kongress.

Studentsektionerna utser de ledamöter som kommer att delta på kongressen. Ledamöternas namn och kontaktuppgifter ska vara Saco studentråd tillhanda senast den 1 april 2022. Du hittar mer information under Anmälan.

Kongesshandlingarna skickas med e-mail till anmälda kongressledamöter senast den 22 april 2022. Ersättare ska anmälas senast innan kongressen öppnar. 

Val

Valberedningen består av följande ledamöter: 
Åsa Ström, Akademikerförbundet SSR
Johanna Serrander, Sveriges Tandläkarförbund
Ashuriina Al-Nazary, Sveriges Tandläkarförbund
Lovisa Sundström, Naturvetarna
Tobias Åresten, Sveriges Ingenjörer

Omröstning sker öppet, om inte annat begärs. Personval företas med sluten omröstning, om så begärs.

Närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt

  • Ombud vid kongress har närvaro-, yttrande, yrkande- samt rösträtt.
  • Styrelseledamöter i Saco studentråd har närvaro-, yttrande- samt yrkanderätt.
  • Styrelseledamotssuppleanter i Saco studentråd har närvaro- samt yttranderätt i plenum samt yrkanderätt vid beredning vid kongressen.
  • Suppleanter till ordinarie ombud vid kongress har närvaro- samt yttranderätt i plenum samt yrkanderätt vid beredning vid kongressen.
  • Verksamhetsrevisorer har närvaro-, yttrande- samt yrkanderätt.
  • Medlemmar i arbetsgrupper valda av kongress samt projektledare har närvarorätt under kongress samt yttrande- och yrkanderätt avseende av arbetsgruppen eller projektgruppens framlagda förslag.
  • Tjänstemän och förtroendevalda i Saco och Sacoförbunden har närvarorätt samt yttranderätt.
  • Gäster inbjudna av Saco studentråd har närvarorätt.

Rösträtt och omröstning 

Vid kongress har varje närvarande ombud en röst som utövas personligen. Omröstning sker öppet, om inte annat begärs. Personval företas med sluten omröstning, om så begärs. 

Kongressbeslut tas enligt principen om enkel majoritet, såvida inte stadgan föreskriver annat. Vid lika röstetal öppnas diskussion upp igen innan ytterligare omröstning, med undantag för personvalsärenden då en andra omröstning sker utan att öppna för diskussion. Om röstetalet kvarstår lika efter ytterligare en (1) omröstning avgör lotten. Vid sluten vottering ska giltig röstsedel uppta lika många namn på valbara personer som valet avser.

Protokoll

Under kongress ska protokoll föras och kopior av detta ska vara förbunden tillhanda senast två (2) månader efter avslutad kongress. Kongressförhandlingar och protokoll är offentliga om inte kongress beslutar annat.

Frågor

För frågor och kontakt, maila vice ordförande Maja Straht på maja.straht@saco.se.