Civilekonom/Ekonom

Civilekonomer och ekonomer är utbildade att analysera och förstå komplexa ekonomiska frågor och sammanhang. De arbetar i alla sektorer och branscher på arbetsmarknaden. Ekonomer fattar beslut och har ett fokus på affärs- och verksamhetsmässighet samt arbetar långsiktigt.

Senast uppdaterad: Tisdag 14 sep 2021

Kort om civilekonom


Som civilekonom/ekonom är du specialist på att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Arbetsuppgifterna kan bestå i budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. 

Eftersom ekonomen har en bred utbildning som behövs i de flesta branscher har de stora möjligheter att välja mellan många olika jobb. Du kan arbeta i näringslivet, staten, kommuner och regioner men också i intresseorganisationer.

Ekonomprogrammet är på 3 år och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år och leder till civilekonomexamen.

Akavia

JobbetVilken lön har civilekonomer?

Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer/ekonomer år 2019 var 31 000 kr. Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat.

6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 44 300 kr och medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr. Lönerna är i regel högre inom privat sektor.

(Uppgifterna om ingångslön är från Akademikerförbundet SSRs lönestatistik från 2020 och Akavias lönestatistik 2019 och de andra lönerna från Saco Lönesök)

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för civilekonomer?

Arbetsmarknaden idag

SCB:s senaste Arbetskraftsbarometer (december 2020) visar att 60 procent av arbetsgivarna uppger att det är balanserad tillgång på nyutexaminerade ekonomer från utbildningen och på erfarna ekonomer på arbetsmarknaden. Trettiotre procent uppger att de ser ett ökat behov av anställda fler ekonomer på tre års sikt.

Utsikterna på arbetsmarknaden är generellt goda. Det är stor efterfrågan på redovisningsekonomer, controllers, revisorer och IT-ekonomer medan konkurrensen bland ekonomiassistenter, administratörer och handläggare/utredare är hårdare. Digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden och kommer att göra det i allt högre grad i framtiden med jobb som försvinner och nya som kommer till. Bank- och finanssektorn har under de senaste åren genomgått stora förändringar, vilket innebär färre traditionella arbeten i denna bransch. Däremot finns behov av personer som kombinerar  ekonomi med kompetens inom dataanlys.

Sammantaget är det relativt lätt för nyexaminerade ekonomer att få jobb idag även om Coronapandemin påverkar hela arbetsmarknaden. För stora grupper av mer erfarna ekonomer är det lätt att få jobb. Läsåret 2019/2020 examinerades 7 851 ekonomer, varav 53 % kvinnor och 47% män. Det var 61 procent som tog en kandidatexamen och 12 procent som tog civilekonomexamen. Arbetslösheten är låg bland civilekonomer/ekonomer och många får sitt första jobb redan innan de är klara med sin examen.

Prognos om 5 år

Vad jobbar civilekonomer med?

Civilekonomer/ekonomer får en bred utbildning med affärs- och verksamhetsfokus samt problemlösning. Som civilekonom/ekonom har du stora möjligheter att välja mellan olika yrken. Du kan arbeta i näringslivet, staten, kommuner och regioner men också i intresseorganisationer. Många väljer att driva företag under en del av yrkeslivet.

Det finns drygt 130 000 yrkesverksamma ekonomer på arbetsmarknaden, varav ungefär lika många kvinnor som män. Omkring 74 procent arbetar i den privata sektorn. Många civilekonomer/ekonomer är verksamma inom tillverkningsindustrin, parti- och detaljhandeln. Banker, revisionsbyråer, försäkringsbolag och finansföretag är andra stora arbetsgivare. Cirka 14 procent arbetar i statlig sektor och tolv procent i kommuner och regioner. Många av de ekonomer som arbetar i offentlig sektor finns inom skatteförvaltning, statliga affärsverk, kommunförvaltning och kommunala bolag.

Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomiska frågor, arbetar både i privat och offentlig sektor. Många är anställda på myndigheter, departement, i stora industri- och tjänsteföretag samt bank- och finansbranschen. Du hittar mer information under rubriken Nationalekonom.

Många civilekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision eller utredningsarbete.

Vanliga yrken är affärsutvecklare, banktjänsteman, controller, ekonomichef/Chief financial officer (CFO), marknadsförare, projektledare, redovisningsekonom, revisor, företagsrådgivare, analytiker, försäljare/inköpare av varor och tjänster, privatrådgivare samt produktchef. Många företagsledare är civilekonomer.

Du hittar mer information om banktjänstemänmarknadsförareprojektledaresäljare och inköpare under respektive rubrik. Nedan beskrivs vad en controller, marknadschef, managementkonsult, redovisningsekonom och revisor arbetar med.

Läs om fler yrkestitlar för ekonomer/civilekonomer

Har du en utländsk civilekonom-/ekonomexamen?

Utbildningar som leder till yrken som i Sverige kräver auktorisation, legitimation eller motsvarande kallas reglerade yrken. Bland ekonomyrkena är auktoriserad revisor ett av dem som är reglerade i Sverige.

Om du läser hela utbildningen utanför Norden är det mycket viktigt att kontrollera att utbildningen är godkänd. Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) innan du bestämmer dig. Det är också bra att spara alla kursbeskrivningar och litteraturlistor så att du kan visa vad som ingått i kurserna du läst. När du har avslutat din utbildning så är det viktigt att du får ett Diploma Supplement som visar vad som ingått i din examen.

Utbildning till auktoriserad revisor

För att bli auktoriserad revisor krävs att man har genomfört såväl en teoretisk som praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov. Läs mer på www.revisorsinspektionen.se och www.far.se.


Utbildning


Ekonomprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng) och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. Även med en civilekonomexamen går det att läsa vidare ytterligare 1 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år.

Inriktningar och vidareutbildning

Utbildningsprogrammen ger en bred bas i företags- eller nationalekonomi. Många av ekonomprogrammen innehåller också kurser i statistik och juridik. Efter grundkurserna väljer du företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning och senare en fördjupning inom ämnet. Det kan vara affärsutveckling, ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiell ekonomi, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, hållbar utveckling, ledarskap/ organisation, logistik, marknadsföring eller redovisning.

Du kan också skapa din egen ekonomiutbildning genom att läsa fristående kurser. De internationella civilekonom- och ekonomprogrammen kombinerar ekonomi med språk och ofta utlandsstudier. Vissa ekonomprogram är inriktade från början, t.ex. mot detaljhandel, fastighetsekonomi eller turism. Andra program kombinerar ekonomi med ett annat område som hälsoekonomi, industriell ekonomi och textilekonomi.

Utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor ändrades 2018. För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning på totalt sex år samt därefter avlägger prov för revisorsexamen. Du ska ha en kandidatexamen och ha genomgått en praktisk utbildning under tre år. Totalt omfattar din utbildning då sex år, varav tre år är teoretisk och tre år är praktisk utbildning.

Läs mer på www.revisorsinspektionen.se och www.far.se.

Här kan du studera

De flesta svenska högskolor och universitet erbjuder kurser och utbildningsprogram i ekonomi.

Civilekonomexamen ges vid universiteten i Karlstad, Linköping, Umeå, Luleå och Örebro, Linnéuniversitetet (Växjö), högskolorna i Borås, Halmstad och Internationella handelshögskolan, Jönköping University. Mittuniversitetet har fått rätt att ge civilekonomprogrammet och planerar att börja ge det höstterminen 2022. Civilekonomexamen ges även vid Göteborgs universitet när man läst ett tvåårigt masterprogram.

Kandidatprogram med ekonomisk inriktning ges vid:

  • Universiteten i Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala (även på campus Gotland), Örebro samt vid Linnéuniversitetet (Växjö/Kalmar), Mittuniversitetet (Sundsvall/Östersund), Chalmers Tekniska Högskola (Göteborg), Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet (Alnarp/Ultuna).
  • Handelshögskolan i Stockholm.
  • Högskolorna i Borås, Dalarna (Falun/Borlänge), Halmstad, Gävle, Jönköping, Kristianstad, Malmö, Mälardalen (Eskilstuna/Västerås), Skövde, Södertörn och Högskolan Väst (Trollhättan).

Magister och/eller masterprogram finns på de flesta lärosäten.

Läs mer om utbildningarna på respektive universitets eller högskolas hemsida och på www.studera.nu.

Behörighet

För att bli antagen till högre utbildning måste du ha vissa förkunskaper, som också kallas behörighet. De är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Ett annat sätt att bli behörig är via reell kompetens.

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Man kan bli civilekonom genom att läsa hela utbildningen utomlands eller studera utomlands som en del av studier i Sverige. Det kan man göra på olika sätt, till exempel kan man delta i ett utbytesprogram som anordnas av svensk högskola eller universitet. Fördelen med detta är att du oftast får tillgodoräkna dig studierna i din svenska utbildning och behöver som regel inte heller betala undervisningsavgifter i de länder som har sådana. Kontakta de högskolor och universitet som du är intresserad av för mer information om möjligheter till utbytesstudier.

Ett annan väg är att ordna utlandsstudier på egen hand och själv söka till ett utländskt universitet. Väljer du det måste du noggrant undersöka om du får tillgodoräkna dig de utländska poängen i din svenska examen. Ta alltid reda på vad som gäller innan utlandsstudierna. Efter avslutad grundutbildning kan man läsa ett master- (1 eller 2 år) eller doktorandprogram utomlands.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Många civilekonomer/ekonomer arbetar utomlands under kortare eller längre perioder. Arbetet kan vara både inom svenska och internationella företag och organisationer. En del arbetar inom den svenska utrikesrepresentationen, t.ex. på ambassader eller inom EU:s institutioner. För utlandsarbete krävs goda språkkunskaper.
Akademikerförbundet SSR och Akavia är Sacos expert på ekonomer

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se