Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Frågor och svar om förslaget om anmälningsplikt

 • Det finns till viss del en anmälningsplikt eller informationsplikt mellan myndigheter i andra länder, men det har visat sig ge väldigt liten effekt. Dessutom pågår det i Tyskland en diskussion om att ta bort anmälningsplikten gällande papperslösas kontakt med socialtjänsten.

  Så som Saco läser tilläggsdirektivet kommer det vara mycket mer omfattande och mer långtgående än i andra europeiska länder. Sverige kritiseras redan nu i EU för att gå vidare med detta förslag. 

 • Saco är en partipolitiskt obunden organisation som driver akademikers intressen på arbetsmarknaden. Förslaget om anmälningsplikt i Tidöavtalet kommer beröra många Sacomedlemmar i offentlig sektor på ett negativt sätt och därför agerar vi i den här frågan - det grundar sig i ett styrelsebeslut.

  Om förslaget blir verklighet kan professioner inom vård, skola och omsorg tvingas anmäla papperslösa och där med bryta mot etiska regler som funnits i decennier. Det bedömer vi kommer skapa en etisk stress och en ohållbar arbetssituation för många av våra offentliganställda medlemmar, som redan idag har en tuff arbetsmiljö.

  Samtliga 21 Sacoförbund är emot förslaget. Vi välkomnar att partier från höger till vänster tar ställning emot det. 

 • Sacos styrelse beslutade i våras om att Saco skulle ta ställning mot en anmälningsplikt för offentliganställda, efter att detta efterfrågats av flera förbund. Beslutet mynnade ut i en gemensam debattartikel som samtliga 21 Sacoförbund undertecknat. Det finns alltså ett brett stöd inom Sacofederationen att ta ställning mot en anmälningsplikt, och bakgrunden är förstås att väldigt många offentliganställda medlemmar är kritiska till förslaget. Flera förbund har gjort medlemsundersökningar som visar detta, t ex Sveriges lärare och DIK som visar att nio av tio lärare och nio av tio bibliotekarier inte vill anmäla papperslösa. Här kan du läsa om varför Saco tagit ställning mot förslaget. 

 • Saco är en facklig organisation som värnar om våra medlemmars arbetsmiljö och de villkor som våra yrkesgrupper har för att kunna utöva sina professioner. Förslaget om att införa en anmälningsplikt av papperslösa skulle ha en negativ inverkan på arbetsmiljön för offentliganställda. Att tvingas rapportera papperslösa elever/patienter skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkesgrupper att göra sitt jobb.

  En central fråga för flera av våra yrkesgrupper är tilliten mellan exempelvis lärare och elev, läkare och patient eller socialsekreterare och brukare. Denna tillit skulle undermineras och det skulle bli svårt för våra yrkesgrupper att utöva sitt yrke på ett bra och trovärdigt sätt.

 • De yrkesetiska reglerna kan se lite olika ut beroende på yrkesgrupp, men centralt för samtliga är att yrkesmässig integritet och respekten för individens rättigheter och värdighet är i centrum. 
   
  Vårdpersonal ska inte utsätta sina patienter för risker eller skador om det inte finns medicinska skäl för det. Lärare ska inte vidarebefordra information de fått inom ramen för sin tjänst, om det inte är för elevens bästa. Samma sak med socialtjänsten, där anmälningsplikten utgår från barnets bästa. Det är något helt annat än att anmäla t ex patienter och elever.

 • Offentlig sektor präglas redan i dag av stor personalbrist, där dåliga arbetsvillkor och stressrelaterad ohälsa ofta är orsaken. Att då införa ett förslag som skulle ha en stor negativ inverkan på dessa professioners arbetsmiljö, är anmärkningsvärt. Att tvingas rapportera papperslösa skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkesgrupper att göra sitt jobb. Låt lärare, vårdpersonal och socialsekreterare ägna sig åt det viktiga arbete de är utbildade till – inte åt att anmäla papperslösa. 

 • Förslaget strider mot FN:s barnkonvention som sedan år 2020 är lag i Sverige. Det innebär att barn som bor i Sverige har rätt till utbildning, oavsett om man är papperslös eller svensk medborgare.  
   
  Förslaget står dessutom i skarp kontrast till nuvarande lagstiftning, t ex bibliotekslagen och socialtjänstlagen. Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och i socialtjänstlagen står det att socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 • Det här är ett förslag som kommer ha en väldigt negativ inverkan på arbetsmiljön för våra medlemmar i offentlig sektor. Då måste vi som facklig organisation agera. Förslaget skulle tvinga våra medlemmar inom vård, skola och omsorg att bryta mot sina yrkesetiska regler. Det skulle skapa en etisk stress och försvåra för dessa grupper att göra sitt jobb, vilket vi inte kan acceptera.

 • Självklart ska lagstiftning och regelverk följas. Polisen och andra rättsvårdande myndigheter har i uppdrag att se till att så görs. Men det är inte rimligt att professioner inom till exempel vård, skola och omsorg ska tvingas anmäla patienter och elever. Det är det vi motsätter oss. 

  Förslaget strider mot FN:s barnkonvention, som är lag i Sverige, som säger att alla barn i Sverige har rätt till utbildning. Förslaget står dessutom i skarp kontrast till exempelvis socialtjänstlagen och bibliotekslagen. Det finns flera internationella avtal som Sverige måste följa för att upprätthålla grundläggande rättsstatliga principer.

 • Det finns idag ingen lag som säger att professioner inom offentlig sektor ska anmäla papperslösa, det är en sådan lag vi motsätter oss. En lag som föreslås skulle strida mot våra professioners yrkesetik och även mot nuvarande lagstiftning. Att tvingas ange papperslösa skulle skapa en ohållbar situation för våra medlemmar inom vård, skola och omsorg.

 • Förslaget skulle tvinga yrkesgrupper inom t ex vård, skola och omsorg att anmäla papperslösa och därmed bryta mot sina yrkesetiska regler:  
   
  Vårdpersonal exempelvis ska inte utsätta sina patienter för risker eller skador om det inte finns medicinska skäl för det. Lärare ska inte vidarebefordra information de fått inom ramen för sin tjänst, om det inte är för elevens bästa. Det går inte i linje med att anmäla exempelvis papperslösa patienter och elever.  

  Yrken inom bland annat vård, skola och omsorg har två saker gemensamt: de utgör fundamentet för välfärdssamhället och bygger på ömsesidig tillit för att kunna erbjuda hög kvalitet. Om tilliten brister faller kvaliteten. 

 • Förslaget är problematiskt av flera anledningar. Förslaget innebär att t ex läkare, skolledare och socialsekreterare ska tvingas anmäla papperslösa patienter och elever. Det skulle innebära att dessa professioner tvingas bryta mot sina yrkesetiska regler, vilket skapar ohållbar arbetssituation med etisk stress. Det försvåra för dessa professioner, vars yrke bygger på tillit och förtroende, att göra sitt jobb. 

  Förslaget skulle dessutom göra att papperslösa inte söker vård, uppsöker socialtjänsten eller låter sina barn gå i skolan. Det skulle öka utsattheten och äventyra dessa människors rättigheter och hälsa. Dessutom strider förslaget mot nuvarande lagstiftning, t ex Barnkonventionen om alla barns rätt till utbildning, socialtjänstlagen och bibliotekslagen. Det är inte värdigt svensk demokrati. 

Publicerad: 2023-09-13

Senast uppdaterad: 2023-09-13