Var och hur arbetar en civilekonom/ekonom?

Civilekonomer/ekonomer får en bred utbildning med affärs- och verksamhetsfokus samt problemlösning. Som civilekonom/ekonom har du stora möjligheter att välja mellan olika yrken. Du kan arbeta i näringslivet, staten, kommuner och landsting men också i intresseorganisationer. Många väljer att driva företag under en del av yrkeslivet.

Det finns drygt 105 000 yrkesverksamma ekonomer på arbetsmarknaden, varav ungefär lika många kvinnor som män. Omkring 78 procent arbetar i den privata sektorn. Många civilekonomer/ekonomer är verksamma inom tillverkningsindustrin, parti- och detaljhandeln. Banker, revisionsbyråer, försäkringsbolag och finansföretag är andra stora arbetsgivare. Cirka 12 procent arbetar i statlig sektor respektive 10 procent i kommuner och landsting. Många av de ekonomer som återfinns i offentlig sektor arbetar inom skatteförvaltning, statliga affärsverk, kommunförvaltning och kommunala bolag. Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomiska frågor, arbetar både i privat och offentlig sektor. Många är anställda på myndigheter, departement, i stora industri- och tjänsteföretag samt bank- och finansbranschen. Du hittar mer information under rubriken Nationalekonom.

Många civilekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision eller utredningsarbete.

Vanliga yrken är affärsutvecklare, banktjänsteman, controller, ekonomichef, marknadsförare, projektledare, redovisningsekonom, revisor, företagsrådgivare, CFO, analytiker, försäljare/inköpare av varor och tjänster, privatrådgivare samt produktchef. Många företagsledare är civilekonomer.

Du hittar mer information om banktjänstemänmarknadsförareprojektledaresäljare och inköpare under respektive rubrik. Nedan beskrivs vad en controller, marknadschef, managementkonsult, redovisningsekonom och revisor arbetar med.

Controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet och gör prognoser som beslutsunderlag till ledningen för att driva och utveckla verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, t.ex.business controller som är mer affärsinriktad eller financial controller som är mer inriktad på redovisning och arbete med bokslut.

Marknadschef

En marknadschef ansvarar för att företaget och dess produkter/tjänster når marknaden och den utvalda målgruppen. Den leder och fördelar arbetet på en avdelning samt ansvarar för strategisk planering, budget och resultat. En marknadschef ansvarar inför företagets VD och dess styrelse.

Managementkonsult

En managementkonsult arbetar konsultativt med att hjälpa olika organisationer genom att presentera analyser och föreslå insatser och strategier med syfte att utveckla olika verksamheter.

Redovisningsekonomer

Redovisningsekonomer arbetar bl.a. med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller organisation för att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska gå till och många deltar också i budgetarbetet.

Revisor

En revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller och arbetar även med rådgivning. Som revisor kan man specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning.