Var och hur arbetar en civilekonom

Var och hur arbetar en civilekonom?

 

Civilekonomer/ekonomer får en bred utbildning med affärstänkande och problemlösning i centrum. Som civilekonom/ekonom har du stora möjligheter att välja mellan olika yrken och kan arbeta i det privata näringslivet, i stat, kommuner och landsting men också inom intresseorganisationer. Många väljer också att driva egna företag ibland under en del av livet.

Det finns idag drygt 100 000 etablerade civilekonomer/ekonomer på arbetsmarknaden. Ungefär 80 procent arbetar inom den privata sektorn. Mer än var tredje civilekonom är verksam inom tillverkningsindustrin och parti- och detaljhandeln. Banker, revisionsbyråer, försäkringsbolag och finansföretag är andra stora arbetsområden. Omkring 20 procent arbetar inom stat och kommun, många av dem inom skatteförvaltningen, de statliga affärsverken, kommunförvaltning och kommunala bolag. Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomi, jobbar både inom privat och offentlig sektor. Många är anställda inom myndigheter, departement, i stora industri- och tjänsteföretag samt bank- och finansbranschen. Du hittar mer information under rubriken Nationalekonom.

Många civilekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete.

Vanliga yrken är affärsutvecklare, banktjänsteman, controller, ekonomichef, marknadsförare, projektledare, redovisare, revisor, företagsrådgivare, försäljare eller inköpare av varor och tjänster, privatrådgivare och produktchef. Många företagsledare är civilekonomer.

Du hittar mer information om banktjänstemänmarknadsförareprojektledaresäljare och inköpare under respektive rubrik. Nedan beskrivs vad controllers, marknadschefer, managementkonsulter, redovisningsekonomer och revisorer gör.

Controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva och utveckla verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel Business controller som är mer affärsinriktad eller Financial controller som är mer inriktad på redovisning och arbeta med bokslut.

Marknadschef

Ansvarar för att företaget och dess produkter når marknaden och den utvalda målgruppen. Leder och fördelar arbetet på en avdelning och ansvarar för strategisk planering, budget och resultat. En marknadschef ansvarar inför företagets VD och dess styrelse.

Managementkonsult

En managementkonsult har inget operativt ansvar utan arbetar tillfälligt på ledningsnivå på olika företag och föreslår insatser och lägger fram strategier och analyser för att utveckla företaget.

Redovisningsekonomer

Redovisningsekonomer arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller organisation för att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska gå till och många deltar också i budgetarbetet.

Revisor

En revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller och arbetar även med rådgivning. Som revisor kan man specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning.