Lärare

Läraryrket är ett av världens viktigaste yrken. Som lärare är din huvudsakliga uppgift att undervisa, motivera och utveckla andra. Läraryrket är både roligt och utvecklande

Senast uppdaterad: Tisdag 28 nov 2023

Kort om lärare


Som lärare är din uppgift att undervisa och utveckla barn, ungdomar och vuxna. Arbetet är omväxlande och du har stor frihet att lägga upp undervisningen inom ramen för gällande läroplan och kursplan. Idag finns det fyra olika lärarexamina: Förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Endast den som har legitimation från Skolverket får sätta betyg och bli aktuell för fast anställning. Innehållet i lärarutbildningen är beroende av vilken skolform och vilka ämnen läraren ska undervisa i.

Utbildningarna varierar mellan 1,5 år och 5,5 år beroende på inriktning.

Jobbet


Vilken lön har lärare?

Lönen för lärare är individuell och differentierad. Det betyder att lönen varierar både mellan individer och mellan olika arbetsgivare och arbetsmarknadssektorer.

Medianlönen för en lärare som nu är 25 år gammal är 34 100 kronor per månad. Är du 35 år är medianlönen drygt 38 000 kronor per månad och för den som är 45 år är medianlönen 40 150 kronor per månad. 

Medianlönen för en förskolelärare som är 25 år gammal är 31 250 kronor per månad. Är du 35 år är medianlönen 33 000 kronor per månad och för den som är 45 år är medianlönen 34 600 kronor per månad. 

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för lärare?

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade och brukar vara förhållandevis lätt att få jobb.

För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Hur arbetsmarknaden ser ut för lärare skiljer sig beroende på vilket ämne och stadie läraren är behörig för samt var i landet de söker arbete. På grund av kravet på lärarlegitimation har rekryteringsbehovet av behöriga lärare ökat kraftigt på senare år.  Idag råder det bland annat brist på behöriga ämneslärare i naturvetenskap och matematik samt i vissa språk, samtidigt som arbetsmarknaden för ämneslärare i de samhällsvetenskapliga ämnena är mer i balans.

Det råder stor brist på yrkeslärare, men arbetsmarknaden skiljer sig beroende på yrke. På grund av efterfrågan av mindre klasser i skolans tidigare år kommer fler lärare till dessa stadier behöva utbildas. De kommande åren kommer det därför vara brist på de flesta lärarkategorierna inom grundskolan. Det råder även stor brist på speciallärare till alla stadier.

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar lärare med?

En lärare arbetar med barn, ungdomar och vuxnas lärande. Arbetet utförs i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Arbetet som lärare är självständigt och omväxlande. Läroplanen och kursplanerna anger ramarna, men det är den enskilde läraren som tillsammans med eleverna står för utformningen av undervisningen.

I Sverige ställs krav på lärarlegitimation för att få en tillsvidareanställning som lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Men även för att kunna bli mentor för nyexaminerade lärare och för att få sätta betyg. Av legitimationen framgår det vilken eller vilka skolformer, årskurser och ämnen eller ämnesområden som läraren är behörig att undervisa i.

Undervisningen är lärarens viktigaste uppgift men läraren deltar även exempelvis i planerings- och elevvårdsarbete. Vid sidan av detta ansvarar läraren för förberedelse av lektioner, rättning och dokumentation av studieresultat samt, i förekommande fall, betygssättning.

Många lärare är även klassföreståndare/mentorer, vilket innebär handledning av elever, utvecklingssamtal och andra föräldrakontakter, kontakter med övriga lärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare, kurator med flera.

Som lärare har du även möjlighet att få anställning som förstelärare eller lektor, vilket är ett karriärsteg för lärare med statligt finansierat lönetillägg. Som förstelärare eller lektor arbetar du med att utveckla din och andra lärares undervisning utifrån pedagogisk forskning och skicklighet.

Det finns många möjligheter att göra karriär på arbetsmarknaden med en lärarutbildning som grund. Utbildningen till lärare ger kunskaper som är värdefulla i olika yrken, till exempel personalutbildare eller informatör i företag eller förvaltningar.

Jobba i Sverige med en utländsk lärarexamen

Läraryrket är ett av de yrken som är reglerade genom att det i skollagen finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Dels krävs att du har en akademisk examen för yrket, dels krävs en legitimation som visar vilka skolformer (exempelvis förskola, grundskola eller gymnasieskola), årskurser (i grundskolan) och ämnen du är behörig att undervisa i.

Om du har en utländsk lärarutbildning kan du ansöka om en svensk lärarlegitimation hos Skolverket. Du ansöker direkt på webben eller genom att skriva ut en blankett som du fyller i och skickar in med post tillsammans med dina intyg.

För den som har en utländsk lärarexamen men inte uppfyller kraven för svensk lärarlegitimation finns en särskild utbildning, Utländska lärares vidareutbildning, ULV, som ges vid sex lärosäten. För den som har utbildning i ämnet och redan fått en anställning som lärare finns också en särskild lärarutbildning,VAL, https://lararutbildning.nu/val/ 

Jobba utomlands med en svensk lärarexamen

Möjligheterna för lärare att arbeta i de övriga nordiska länderna regleras i ett avtal mellan dessa om en gemensam arbetsmarknad för lärare inom grund- och gymnasieskolan. Avtalet innebär att din utbildning måste godkännas för undervisning i det aktuella landet. Detsamma gäller för övriga EU-länder, men då ställs också oftast krav på språkkunskaper. Detta gäller även för utländska lärare som vill arbeta i Sverige.

Svenska lärare har också möjlighet att tjänstgöra utomlands vid svenska skolor eller i annan undervisning av svenska barn och ungdomar som vistas utomlands.

Inom SIDA förekommer även lärartjänstgöring.

Utbildning


Det finns fyra olika lärarexamina:

  • Förskollärare med inriktningar ålder 1-5 och förskoleklass
  • Grundlärare med tre inriktningar: årskurs F-3, årskurs 4-6 och fritidshem
  • Ämneslärare med två inriktningar: årskurs 7-9 och gymnasieskolan
  • Yrkeslärare med inriktning beroende på yrke

Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, kurser i pedagogik och metodik, didaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ute på skolorna.

Innehållet i lärarutbildningens är beroende av vilken skolform och vilka ämnen läraren ska undervisa i. Såväl undervisningsmetoder som undervisningens karaktär är under ständig förändring och utveckling. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen är därför mycket viktiga då den ger en uppfattning om yrket.

Lärarlegitimation

Skolverket är den statliga myndighet där du ansöker om lärarlegitimation. Läs mer och ansök på www.skolverket.se

Utbildningens längd

Utbildningarna varierar mellan 1,5 år och 5,5 år beroende på inriktning:

Förskollärarprogrammet: 
210 hp, (3,5 år) 

Grundlärarprogrammet:
Inriktning fritidshem, 180 hp (3 år)
Inriktning förskoleklass, årskurs 1–3, 240 hp (4 år)
Inriktning årskurs 4–6, 240 hp (4 år)

Yrkeslärarprogrammet 90 hp (1,5 år)

Ämneslärarprogrammet:
Inriktning årskurs 7–9, 240-270 hp (4-4,5 år)
Inriktning gymnasieskolan, 300–330 hp (5–5,5 år)

För dig som redan läst ämnen vid universitet eller högskola finns möjlighet att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) om 90 högskolepoäng för att bli ämneslärare.

Inriktningar & vidareutbildning

För den som har en lärarexamen finns möjlighet att studera vidare inom sitt undervisningsämne eller pedagogik/didaktik. I vissa fall krävs ytterligare studier på avancerad (master) nivå innan forskarstudier kan påbörjas. Många lärosäten erbjuder särskilda forskarskolor för lärare, ibland i samverkan med skolhuvudmän vilket ger möjlighet till forskarstudier inom anställningen som lärare.

Den som är legitimerad lärare, har avlagt en examen på forskarnivå och under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet kan komma ifråga för en lektorstjänst. En lektor ska utöver den egna undervisningen, kunna sprida ämneskunskaper till andra lärare eller bedriva forskning som gynnar undervisningen. Som lektor får du ett statligt lönepåslag på 10 000 kronor i månaden.

Speciallärare eller specialpedagog

För den som har en lärarexamen och vill fördjupa sin kunskap och förmåga att arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd finns möjlighet att läsa en speciallärar- eller specialpedagogutbildning om 90 högskolepoäng (1,5 år).

Speciallärarutbildningen ges, till skillnad mot specialpedagogutbildningen, med olika specialiseringar beroende på den sökandes intresse, till exempel språk-, skriv- och läsutveckling eller utvecklingsstörning.

Här kan du studera

De allra flesta lärosätena i landet erbjuder någon form av lärarutbildning. Utbildningen vid de olika universiteten och högskolorna kan skilja sig något åt.

Det är viktigt att du tar kontakt med respektive universitet eller högskola eller sök bland examenstillstånden hos Universitetskanslersämbetet för att få mer detaljerad information om vad du kan läsa var.

På Studera.nu finns samlad information om olika utbildningsvägar i den så kallade Lärarutbildningsguiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar i kombination med särskild behörighet för respektive lärarutbildning. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

För att vara behörig att antas till yrkeslärarutbildningen måste du, förutom grundläggande behörighet, ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för det yrkesämne du vill undervisa i.

Utlandsstudier

Möjligheten att läsa delar av utbildningen utomlands varierar beroende på vilken inriktning du valt för dina studier. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. För den som har fullständig lärarutbildning från utländskt universitet gäller att Skolverket ska göra en bedömning av vilka delar av utbildningen som kan gälla som likvärdig svensk lärarutbildning och vilka behov av kompletteringar som finns. Ifall ingen komplettering krävs utfärdar Skolverket lärarlegitimation med den utländska examen som grund.


 

Sacos experter på läraryrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

www.sulf.se