Jobbet som utredare

När utredningen är klar har utredaren ofta ett eller flera förslag till förändring eller beslut. Det kan gälla exempelvis en omorganisation eller en ny lag. Det är någon annan som tar slutligt beslut. Om uppgiften varit att utreda en särskild fråga, kan utredaren vara den som presenterar resultatet i media eller inom verksamheten.

Utredare på en statlig myndighet gör utredningar, utarbetar förslag och skriver remisser inför riksdagsbeslut.
På länsstyrelsen arbetar utredare med att se till att riksdagsbeslut och lagar följs på regional och lokal nivå. De kontrollerar exempelvis att en fabrik inte gör för stora utsläpp, eller utreder om tillstånd kan ges till ny industriverksamhet.

Inom kommunen har utredaren ofta ett nära samarbete med lokala politiker. Andra arbetsuppgifter kan vara att svara på frågor från allmänheten om bestämmelser och service inom kommunen.
Inom landstinget eller en region utreder olika frågor inom hälso- och sjukvård, exempelvis hur sjukvården ska bli mer effektiv. Att utreda säkerheten för digitala patientjournaler är ett annat exempel.

Utredare på fackförbund eller andra ideella organisationer kan arbeta med att ta fram information inom många olika områden, som etablering på arbetsmarknaden, löneskillnader, hälso- och utbildningsfrågor.

På ett privat företag ansvarar utredaren exempelvis för utredningar som kan gälla etablering av nya verksamheter, omorganisationer eller nedskärningar. Konsultföretag gör utredningar oftast på uppdrag av offentlig sektor men även av andra verksamheter.