Kommunal och regional sektor

På kommunal nivå agerar Sacoförbunden i vissa sammanhang gemensamt som lokal part mot arbetsgivaren. Detta sker genom ett lokalt Sacoråd eller en lokal Sacoförening. I dessa fall handlar det om övergripande frågor som samverkan och arbetsmiljö. Frågor om lön hanteras av respektive förbund.

Avtal inom kommunal och regional sektor omfattar cirka 1 miljon medarbetare. Följande förhandlingsorganisationer/förbund förhandlar och sluter avtal med motparten Sveriges Kommuner och Regioner:

AkademikerAlliansen
AkademikerAlliansen är en förhandlingsorganisation som består av följande Sacoförbund: Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetarna, Sjöbefälsföreningen, SRAT,  Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Tjänstetandläkarna, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinärförbund. Totalt ingår 65 000 Sacomedlemmar i AkademikerAlliansen.
www.saco.se/akademikeralliansen

Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR förhandlar för sina medlemmar inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR: förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Förhandlingarna omfattar 28 000 medlemmar i Akademikerförbundet SSR.
www.akademssr.se

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund förhandlar själva för sina medlemmar inom denna sektor som ligger inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR. Förhandlingarna omfattar 25 000 medlemmar i Sveriges läkarförbund.
www.slf.se

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet
Sacoförbundet Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Lärarförbundet bildat ett samverkansråd som förhandlar inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR.